Főoldal » Archív » Kölcsön kocsival érkezett, lopott dolgokkal távozott a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt emelt vádat azzal a 47 éves mono­ri fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vá­ron több csa­lá­di házba betört.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a 2017 októ­be­ri sza­ba­du­lá­sa után újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el Mono­ron, mely miatt elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki vele szem­ben. Miu­tán a vád­lott erről tudo­mást szer­zett előbb egy Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ban, majd egy kapos­vá­ri garázs­ban rej­tő­zött el, utób­bi helyen tar­tot­ta fia élet­tár­sa az autó­ját. A vád­lott 2018 februárjában-márciusában köl­csön kérte a gép­ko­csit, mivel az volt célja, hogy azzal jár majd betör­ni, de erről a tulaj­do­nos­nak nem szá­molt be.

A vád­lott ebben az idő­szak­ban öt csa­lá­di házba tört be úgy, hogy az ingat­la­nok köze­lé­ben lepar­kolt, majd feszí­tő­vas­sal a bejá­ra­ti ajtót vagy vala­me­lyik abla­kot fel­tör­te, és kész­pénzt, éksze­re­ket, kar­órá­kat, illet­ve könnyen moz­dít­ha­tó és érté­ke­sít­he­tő műsza­ki cik­ke­ket lopott el. Elő­for­dult, hogy az egyik csa­lá­di ház­ból két nagy­mé­re­tű tele­ví­zi­ót és egy házi­mo­zi­rend­szert vett el több mint 300.000,-Ft érték­ben, de a leg­ki­sebb zsák­má­nya is majd 40.000,-Ft körü­li érté­ket tett ki.

A vád­lott a lopott dol­go­kat zálog­há­zak­ban, illet­ve az inter­ne­ten keresz­tül érté­ke­sí­tet­te, azon­ban a rend­őrök több vevőt is fel­de­rí­tet­tek, a dol­go­kat lefog­lal­ták, majd vissza­ad­ták ere­de­ti tulajdonosuknak.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, koráb­bi elíté­lé­sei miatt több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tilt­sa el, mivel a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez jár­mű­vet használt.