Főoldal » Archív » Kölcsönkért kalapáccsal vert meg egy kutyát az utcán - vádemelés

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hat­van­hét éves fér­fi­val szem­ben, aki Erdő­te­lek köz­ség­ben olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott egy elkó­bo­rolt kutyát az utcán, hogy az állat rövid­del később bele­pusz­tult a neki oko­zott sérülésekbe.

A vád sze­rint a ter­helt tavaly, egy júli­u­si dél­előt­tön, itta­san kerék­pá­ro­zott haza­fe­lé a kocs­má­ból, ami­kor - későb­bi val­lo­má­sa sze­rint - arra lett figyel­mes, hogy az utcán egy magá­nyos staf­fords­hi­re ter­ri­er faj­tá­jú nyolc hóna­pos kutya rámor­dul egy fia­tal járó­ke­lő­re. A vád­lott ebből azt a követ­kez­te­tést vonta le, hogy az állat veszé­lyes, ezért elha­tá­roz­ta, hogy elpusz­tít­ja. Ennek érde­ké­ben átki­a­bált a leg­kö­ze­leb­bi kerí­té­sen, és az ott lakók­tól kért egy kala­pá­csot, melyet hama­ro­san ki is adtak neki. Ezzel a szer­szám­mal fel­fegy­ver­kez­ve rátá­madt a véd­te­len állat­ra, melyet néhány méte­ren keresz­tül magá­val von­szolt, majd egy kapu­be­já­ró­ban több­ször fejbe vágott. A véres jele­net­nek tanú­ja volt egy szem­közt lakó asszony, aki kiro­hant a házá­ból, hogy meg­véd­je az ebet, de ami­kor szá­mon kérte az elkö­ve­tőn a cse­lek­ményt, az csak annyit vála­szolt neki, hogy „meg­vé­de­lek tite­ket is tőle”.

A kutya - bár esz­mé­le­tét vesz­tet­te a bán­tal­ma­zás alatt - végül vissza­ván­szor­gott a gaz­dá­ja köze­li lakó­há­zá­hoz, ahol vérző fej­jel lefe­küdt a paj­tá­ban, azután napo­kig nem moz­dult, míg végül - állat­or­vo­si ellá­tás hiá­nyá­ban - kiszenvedett.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel, vala­mint ezzel hal­ma­zat­ban fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja a kutyát bán­tal­ma­zó fér­fit, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága jelen­leg elem­zi, hogy az ügy­ben fennállnak-e az ügyé­szi kere­set­in­dí­tás fel­té­te­lei. E kör­ben az ügyész­ség vizs­gál­ja nem csak a táma­dó, hanem az állat­tar­tó fele­lős­sé­gét is.

A főügyész­ség az idén egy hason­ló bán­tal­ma­zás kap­csán már nyúj­tott be kere­se­tet a tör­vény­szék­re annak ére­ké­ben, hogy a pol­gá­ri bíró­ság tilt­sa el a bün­te­tő­ügy­ben állat­kín­zá­sért koráb­ban elítélt sze­mé­lye­ket az állat­tar­tás­tól. A Heves Megyei Főügyész­ség tavaly három ilyen pert is indí­tott az álla­ta­ik­nak szen­ve­dést okozó alpe­re­sek ellen.