Főoldal » Archív » Komolyabb rendzavarás nélkül ért véget az idei Balaton Sound

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény több új intéz­mé­nye is vizs­gá­zott a ren­dez­vény ideje alatt. A ren­dez­vény mére­te­i­hez és a láto­ga­tók szá­má­hoz képest komo­lyabb rend­za­va­rás nél­kül ért véget Euró­pa egyik leg­na­gyobb könnyű­ze­nei fesz­ti­vál­ja, a Bala­ton Sound Zamárdiban.

A koráb­bi évek­hez hason­ló­an idén is a vagyon elle­ni, illet­ve a köz­nyu­ga­lom elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, vala­mint a kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos vissza­élé­sek és az ittas jár­mű­ve­ze­tés adtak mun­kát első­sor­ban a rend­őr­ség­nek. A ren­dez­vény ideje alatt négy sze­mély őri­zet­be véte­le miatt soron kívü­li ügyé­szi intéz­ke­dés meg­té­te­lé­re volt szükség.

Az egyik ügy­ben a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szlo­vák fér­fit, aki a ren­dez­vény nyitó nap­ján erő­sen ittas álla­pot­ban össze­szó­lal­ko­zott a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet­tel, illet­ve a fesz­ti­vál­ról távo­zó ven­dé­gek­kel, aki­ket meg akart ütni, illet­ve az egyik biz­ton­sá­gi kor­dont nekik akar­ta dobni. Az ittas fia­talt végül a rend­őrök fékez­ték meg.

Az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat – az ügyész indít­vánnyal egye­ző­en - a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság 2018. júli­us 6. nap­ján garáz­da­ság vét­sé­ge miatt ítél­te el, és vele szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A ren­dez­vény ideje alatt vizs­gá­zott az új. Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény több új intéz­mé­nye is, kisebb fenn­aka­dá­sok­tól elte­kint­ve azon­ban meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a ható­sá­gok közöt­ti elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás, így a védők kiren­de­lé­sé­nek új rend­sze­re – mely sze­rint már nem a ható­sá­gok jelö­lik ki az eljá­ró védőt, hanem a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra által üze­mel­te­tett infor­ma­ti­kai rend­szer - meg­fe­le­lő­en működött.