Főoldal » Hírek » Komplett fegyverarzenál volt annál az albán férfinál akinek letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak az albán fér­fi­nak, aki 17 gép­ka­ra­bélyt, 2 gép­pisz­tolyt, 2 pisz­tolyt, vala­mint töl­tény­tá­ra­kat és lősze­re­ket pró­bált meg az ország­ba becsem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2023. május 18. nap­ján reg­gel 8 óra előtt jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bia irá­nyá­ból a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen, az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A férfi a beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó­an nem­le­ges nyi­lat­ko­za­tot tett, azon­ban az eljá­ró pénz­ügy­őrök­nek gya­nús lett az autó elhúz­ha­tó ajta­ja. A téte­les átvizs­gá­lás során az ajtó műanyag borí­tá­sa mögül a pénz­ügy­őrök lefog­lal­ták az oda a gya­nú­sí­tott által elrej­tett 17 gép­ka­ra­bélyt, 2 gép­pisz­tolyt, 2 pisz­tolyt, vala­mint 15 töl­tény­tá­rat és 10 lőszert.

A lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés és a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te.