Főoldal » Hírek » Kondiparkban verte agyon idős áldozatát - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy kon­di­park­ban halá­lo­san bán­tal­maz­ta idős áldozatát.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék íté­le­té­ben a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­te miatt 12 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2020 októ­be­ré­ben egy test­épí­tő park­ban tar­tóz­ko­dott, ahol szóba ele­gye­dett az ott rend­sze­re­sen edző 72 éves sér­tet­tel. Az idős férfi elő­re­ha­la­dott kora elle­né­re – a rend­sze­res edzé­sek­nek és test­moz­gás­nak köszön­he­tő­en – jó fizi­kai és szel­le­mi álla­pot­nak örven­dett. A beszél­ge­tés során az elkö­ve­tő egyre indu­la­to­sabb lett, majd külö­nö­sebb ok nél­kül az idős sér­tet­tet bán­tal­maz­ta. Ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, majd miu­tán a sér­tett az üté­sek hatá­sá­ra a gumi­sző­nyeg­gel borí­tott talaj­ra esett, meg­ta­pos­ta az arcát. A föl­dön fekvő áldo­zat a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te, mire a táma­dó elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett­hez a cse­lek­mény köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek hív­tak mentőt.

Az idős sár­tett a szak­sze­rű kór­há­zi keze­lés elle­né­re két hét eltel­té­vel meg­halt. A köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek elszen­ve­dé­se és a sér­tett halá­la között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés állt fenn.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je a cse­lek­mény téves minő­sí­té­se, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se és a kisza­bott bün­te­tés tör­vé­nyes. Az indo­ko­lat­la­nul, kife­je­zet­ten élet­fon­tos­sá­gú szerv­re, fej­tá­jék­ra irá­nyu­ló több­szö­ri bán­tal­ma­zás rend­kí­vül durva, agresszív módja egy­ér­tel­mű­en az eshe­tő­le­ges ölési szán­dé­kot támaszt­ja alá, tehát az elkö­ve­tő fel­is­mer­te, de bele­nyu­go­dott a sér­tett halá­lá­nak lehe­tő­sé­gé­be. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lott bün­te­tett elő­éle­té­re is tekin­tet­tel a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.