Főoldal » Hírek » Könnyű jogosítványszerzés ígéretével szedte rá a sértetteket - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Húsz­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 25 éves bala­ton­fü­re­di fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rá­tól közel egy éven keresz­tül káro­sí­tott meg máso­kat, valót­la­nul azt ígér­ve, hogy gyor­sí­tott tan­fo­lyam­mal tud­nak jogo­sít­vány­hoz jutni. 

A vád­irat sze­rint a rossz anya­gi hely­zet­ben lévő, mun­ka­nél­kü­li vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy jogo­sít­vá­nyok­kal kap­cso­la­tos valót­lan ügy­in­té­zés révén jut bevé­tel­hez, mely­hez az infor­má­ci­ó­kat, nyom­tat­vá­nyo­kat az inter­net segít­sé­gé­vel sze­rez­te meg. A vád­lott több isme­rő­sé­nek és mások­nak is aján­lot­ta, hogy tud olyan isko­lát, ahol az érin­tett gyor­san sze­rez­het jogo­sít­ványt, illet­ve az autós­is­ko­la kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki magát a sér­tet­tek előtt.

Volt, hogy a férfi az ügy­in­té­zés lát­sza­tát kelt­ve a sér­tet­tel elment az egyik ismert veszp­ré­mi tan­in­té­zet­hez, ahol külön­bö­ző nyom­tat­vá­nyo­kat íra­tott vele alá, s már ekkor 250 000 forin­tot kért a beirat­ko­zá­sért, majd valót­la­nul azt ígér­te, hogy a kép­zés rész­le­te­i­ről később küld tájé­koz­ta­tást. Azon­ban hiába telt az idő, nem intéz­ke­dett, de továb­bi 135 000 forin­tot elkért a fér­fi­tól, aki­nek ez alka­lom­mal átadott egy kitöl­tött veze­té­si kar­tont, egy for­gal­mi vizsga-minősítő lapot, vala­mint egy veze­tői engedély-igénylő adat­la­pot. Az elkö­ve­tő a veze­té­si kar­ton­ra a saját céges bélyeg­ző­jét, míg az inter­net­ről letöl­tött forgalmi-vizsga minő­sí­tő lapra az édes­ap­ja vál­lal­ko­zá­sá­nak bélyeg­ző­jét nyom­ta rá, a veze­tői engedély-igénylő adat­la­pot pedig egy inter­ne­tes oldal segít­sé­gé­vel készí­tet­te, és rászer­kesz­tet­te az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal pecsét­jét. Ezt köve­tő­en pedig több­ször valót­la­nul azt állí­tot­ta a sér­tett­nek, hogy meg fogja kapni a jogosítványát.

Más eset­ben elő­for­dult, hogy okmány­iro­dai ügy­in­té­zés lát­sza­tát kel­tet­te, vagy épp az okmány­iro­da nevé­ben kül­dött olyan hamis tájé­koz­ta­tást, hogy a jogo­sít­vány elké­szült, hol­ott ez okta­tás és vizs­ga hiá­nyá­ban nem is lehe­tett igaz. Más­kor azzal vezet­te félre a tan­fo­lyam meg­kez­dé­se iránt érdek­lő­dő sér­tet­te­ket, hogy az okta­tó beteg, majd kül­dött egy valót­lan üze­ne­tet, hogy a sér­tett sike­res vizs­gát tett. Két sér­tett nem adott pénzt a vád­lott­nak, így ese­tük­ben a cse­lek­mény kísér­le­ti szak­ban maradt. Egyi­kük még a jelent­ke­zé­si lapot sem töl­töt­te ki, mert ész­lel­te, hogy az nem ere­de­ti. A vád­lott ezek elle­né­re mind­ket­tő­jü­ket valót­la­nul arról érte­sí­tet­te, hogy a veze­tői enge­dé­lyük elkészült.

A férfi a sér­tet­tek­nek több mint hét­mil­lió forint kárt oko­zott, mely­ből néhány sér­tett össze­sen 770 000 forin­tot kite­vő kárát térí­tet­te meg.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát, vala­mint 1 705 000 forint­nyi jog­ta­lan gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig, mely­nek meg­té­rí­té­sét a sér­tet­tek nem kér­ték, vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.