Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kontár volt a kivitelező, meghalt a munkás – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gép­ko­csi­be­ál­ló épí­té­sé­re vál­lal­ko­zott egy autó­sze­re­lő, de a szak­sze­rűt­le­nül épí­tett tám­fal ledőlt, maga alá temet­ve két dol­go­zót. Az eset kap­csán a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a bíró­ság előtt.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2021 augusz­tu­sá­ban vál­lal­ta el a kb. 25 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű nyi­tott beál­ló épí­té­sét egy felső-mátrai tele­pü­lé­sen. A papí­ron nem léte­ző ter­vek sze­rint a terü­le­tet tám­fa­lak­kal kel­lett kör­be­ven­ni egy emel­ke­dős részen, az erdő­ben talál­ha­tó hét­vé­gi ház előtt. Ehhez a vád­lott sze­rez­te be az épí­tő­anya­go­kat, melyek azon­ban nem vol­tak meg­fe­le­lő teher­bí­rá­sú­ak. A férfi alkal­ma­zot­tai – akik rész­ben szak­mun­ká­sok vol­tak – több­ször jelez­ték ezt, de hiába, ezért végül levo­nul­tak a területről.

Az utá­nuk a hely­szín­re érke­ző három dol­go­zó a vád­lott uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en foly­tat­ta a mun­kát, mely­nek során a hátsó, maga­sabb, ám insta­bil fal­rész elé egy meg­erő­sí­tő újabb tám­fa­lat pró­bál­tak emel­ni. Eköz­ben a fal­szer­ke­zet össze­om­lott és a kidő­lő zsa­lu­kö­vek rázu­han­tak a két sér­tett­re. Ennek követ­kez­té­ben egyi­kük súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a másik mun­kás pedig a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Halá­la köz­vet­len oko­za­ti össze­füg­gés­ben áll a vád­lott mulasz­tá­sa­i­val, azzal, hogy a tám­fal kivi­te­le­zé­se során soro­za­to­san meg­szeg­te a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi elő­írá­so­kat, vala­mint – a figyel­mez­te­té­sek elle­né­re – több alap­ve­tő szak­mai sza­bályt is figyel­men kívül hagyott.

A járá­si ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a szak­kép­zet­len kivitelezőt.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a ter­helt az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri, úgy a bíró­ság vele szem­ben két év, vég­re­haj­tá­sá­ban öt évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint öt évre tilt­sa el őt a kőmű­ves fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól. Az eddi­gi eljá­rás során közel 900.000 forint bűn­ügyi költ­ség kelet­ke­zett, ami­nek meg­fi­ze­té­sé­re az ügyész­ség szin­tén a vád­lot­tat indít­vá­nyoz­ta kötelezni.