Főoldal » Hírek » Könyvtárba járt és olvasni is szeretett az olasz kerékpártolvaj - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2019-ben lejárt úti okmánnyal érke­zett Magyar­or­szág­ra, és a meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tó jöve­de­lem hiá­nyá­ban 2021 őszén szá­mos hely­ről kerék­pá­ro­kat lopott, de a veszp­ré­mi könyv­tá­rat sem hagy­ta el üres kézzel. 

A vád­irat sze­rint a 40 éves elkö­ve­tő 2021 októ­be­re és decem­be­re között, két hónap lefor­gá­sa alatt hét lopást köve­tett el, job­bá­ra Balaton-parti tele­pü­lé­se­ken, vala­mint Veszp­rém­ben és Nagy­ka­ni­zsán. Ezek során hat kerék­párt tulaj­do­ní­tott el, 30.000 forint­tól 102.000 forin­tig ter­je­dő érték­ben, illet­ve a veszp­ré­mi könyv­tár­ból két, össze­sen 5.000 forint érté­kű angol nyel­vű köny­vet vitt magá­val. A nyo­mo­zás során a köny­vek és az egyik kerék­pár elő­ke­rült, így két sér­tett kára meg­té­rült, a többi sér­tett pedig pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be a káruk meg­té­rí­té­se érdekében.

Az eljá­rás során letar­tóz­ta­tás­ba került és a vád­eme­lés­kor is kény­szer­in­téz­ke­dés alatt lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.