Főoldal » Hírek » Koponyatörés a házibulin - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki egy házi­bu­li­ban szó­ra­ko­zott, ahol az ita­lo­zás köz­ben a sér­tett férfi szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett, elküld­ték, azon­ban a ház udva­rán is tovább vesze­ke­dett, emi­att a vád­lott egy épí­tő­anyag darab­bal fejbe dobta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 janu­ár­já­ban egy ede­lé­nyi csa­lá­di ház­ban házi­bu­li­ban szó­ra­ko­zott, a tár­sa­ság vala­mennyi tagja sze­szes italt fogyasztott.

A leit­ta­so­dott sér­tett férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett a házi­gaz­dák­kal, ezért haza­küld­ték. Kiment a ház­ból, azon­ban az udva­ron lévők­kel továb­bá foly­tat­ta a vitat­ko­zást, a test­vé­re pró­bál­ta haza­vin­ni. A han­gos­ko­dás­ra a vád­lott is kiment a lakás­ból, az udva­ron lévő épí­té­si tör­me­lé­kek közül fel­vett egy nagyobb mére­tű „blokk” dara­bot, és azt a sér­tett­hez dobta.

Az épí­tő­anyag a férfi fejét talál­ta el, mely­nek követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, a kopo­nya­üreg meg­nyí­lá­sá­val járó köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes törés sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.