Főoldal » Archív » Kora reggel rabolt ki egy idős asszonyt a polgári férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett pol­gá­ri férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt rövid­del sza­ba­dult a bör­tön­ből, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­sét bűn­cse­lek­mény­ből szer­zett pénz­ből kíván­ta biztosítani.

A vád­lott 2017. decem­ber 15-én a kora reg­ge­li órák­ban Pol­gá­ron, az egyik utcá­ban ész­lel­te az egye­dül, gya­lo­go­san köz­le­ke­dő, 87 éves sér­tet­tet, majd érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett mögé lépett, őt hátul­ról átka­rol­ta, majd a szá­ját és a sze­mét is befog­ta. Fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy ne kia­bál­jon és adja át a nála lévő pénz­tár­cát. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tet­tet maga előtt tolva átve­zet­te az úttest túl­ol­da­lá­ra, ahol volt egy bekö­tő út. Ezen az úton kb. 8 métert halad­tak befe­lé, majd a vád­lott a sér­tet­tet a fűre lökte. Az idős asszony a tér­dé­re esett, ezért nem tudta kel­lő­en meg­vé­de­ni a kézi­tás­ká­ját. A vád­lott ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va a kar­já­ról letép­te a tás­kát és elsza­ladt a helyszínről.

A pol­gá­ri férfi a sér­tett kézi­tás­ká­já­ban lévő pénz­tár­cát a benne lévő pénz­zel, bank­kár­tyá­val és egyéb okira­tok­kal együtt ellop­ta és ezzel 27.500 Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az idős asszony a bűn­cse­lek­mény során sérü­lést nem szenvedett.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lott ellen a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség idős­ko­rú sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a meg nem térült kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.