Főoldal » Hírek » Kordonokon áthajtva menekült egy férfi Józsefvárosban – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került egy 29 éves férfi, aki pár hét­tel ezelőtt, a VIII. kerü­let­ben beült egy járó motor­ral hagyott autó­ba, és azzal elhaj­tott. A férfi a rend­őri intéz­ke­dés elől mene­kül­ve meg­ron­gált egy másik autót, és kor­do­no­kat dön­tött fel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2024. janu­ár 29-én, reg­gel, , a VIII. kerü­let, Kőris utcá­ban fel­fi­gyelt egy járó motor­ral leál­lí­tott, nem zárt gép­ko­csi­ra. A férfi beszállt, és azzal a tulaj­do­nos tudta és bele­egye­zé­se nél­kül elhaj­tott. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a kocsi­val a VIII. kerü­let­ben köz­le­ke­dett, és ennek során az élet­tár­sát felvette.

A sér­tett beje­len­té­sét köve­tő­en, a kerü­let­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő jár­őrök ész­lel­ték a jár­mű­vet, a férfi azon­ban az álta­luk hasz­nált fény-, illet­ve hang­jel­zés elle­né­re nem állt meg. A férfi mene­kü­lés során nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ennek során meg­ron­gált egy par­ko­ló gép­ko­csit, vala­mint épít­ke­zé­si mun­ká­la­tok miatt fel­ál­lí­tott kor­do­no­kat dön­tött fel. A ter­helt végül behaj­tott egy VIII. kerü­le­ti par­ko­ló­ház­ba, ahol az élet­tár­sá­val együtt kiszállt a jár­mű­ből, a rend­őrök azon­ban a köze­li bevá­sár­ló­köz­pont bejá­ra­tá­nál elfog­ták. A gya­nú­sí­tott által jog­ta­la­nul hasz­nált gép­ko­csi­ban kb. 800.000 forint kár keletkezett.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A ter­helt bün­te­tett elő­éle­te, a vele szem­ben folya­mat­ban lévő más bün­te­tő­el­já­rá­sok, továb­bá az élet­ve­ze­té­sé­re vonat­ko­zó ada­tok meg­ala­poz­zák a bűn­is­mét­lés veszé­lyét. Erre tekin­tet­tel, a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, majd leg­utób­bi vég­zé­sé­vel továb­bi 3 hónap­pal, 2024. május végé­ig meghosszabbította.

A fel­vé­tel ele­jén a gya­nú­sí­tott fel­fi­gyel a járó motor­ral hagyott autó­ra, benéz az abla­kán. A követ­ke­ző rész­ben a férfi a jár­mű­vel elhajt a helyszínről.