Főoldal » Hírek » Kórházi ápolókra támadtak - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi és egy 45 éves nő ellen, akik a sop­ro­ni kór­ház­ban rátá­mad­tak két ápolóra 

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 46 éves férfi és a 45 éves nő nagy­ko­rú fiát 2020 szep­tem­be­ré­ben az éjsza­ki órák­ban szál­lí­tot­ták kór­ház­ba, mert itta­san az utcán össze­esett. A fia­tal férfi bódult álla­pot­ban nem műkö­dött együtt a vizs­gá­la­tok során, agresszív volt, kitép­te az infú­zi­ót a kezé­ből, a kór­há­zi dol­go­zók kény­te­le­nek vol­tak az ágy­hoz kötöz­ni. A szü­lők és több csa­lád­tag a kór­ház­hoz ment mikor tudo­mást sze­rez­tek az a fiú álla­po­tá­ról. A kór­ház­ban a vizs­gá­lat­ra szál­lí­tott beteg után akar­tak menni a vizs­gá­ló­ba, ahova azon­ban nem enged­ték be őket.

Ekkor a beteg apja nyom­ni kezd­te a csen­gőt, és az ajtót rés­nyi­re kinyi­tó sér­tet­től köve­tel­te, hogy enged­jék be, de erre a kór­há­zi sza­bá­lyok sze­rint nem volt lehe­tő­ség. Ezért a vád­lot­tak meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a sér­tett szak­asszisz­tens becsuk­ja az ajtót, a kilin­cset kirán­tot­ták a kezé­ből, és belök­ték az ajtó­szár­nyat, amin keresz­tül a vád­lot­tak befu­tot­tak az osz­tály­ra, mely­nek során a férfi a sér­tet­tet úgy hátba ütöt­te, hogy el is esett.

Köz­ben a sérült fiú a folyo­són kia­bált, nem enged­te, hogy bevi­gyék a vizs­gá­lat­ra, ismét kitép­te az infú­zi­ót a kezé­ből, a sze­mély­zet attól félt, hogy leesik az ágy­ról. Ekkor értek oda a vád­lot­tak, akik kia­bál­va von­ták fele­lős­ség­re a kór­há­zi sze­mély­ze­tet, han­go­san szid­ták az ápo­lót. Ami­kor pedig az ápoló pró­bál­ta a beteg­ágyat eltol­ni a folyo­só­ról a beteg anyja egy alka­lom­mal meg­rúg­ta az ápo­lót, és az alkar­já­ba is harapott.

A sér­tet­tek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

 A ter­hel­tek ellen az ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, velük szem­ben öt év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

Az eljá­rást a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.