Főoldal » Hírek » Környezetvédelmi képzés a Legfőbb Ügyészségen
A Leg­főbb Ügyész­ség a súlyos és szer­ve­zett bűnö­zés elle­ni küz­de­lem kere­té­ben képzés-sorozatot tart, amit a Belső Biz­ton­sá­gi Alap támo­gat. A kép­zés leg­utób­bi témá­ja a "kör­nye­zet és ter­mé­szet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek" volt.
 
Mint­egy 50 ügyész és bíró vett részt az egy­na­pos ren­dez­vé­nyen, amely vegyes rend­szer­ben - online és sze­mé­lyes jelen­lét­tel - zajlott.
 
A kép­zé­sen az ilyen ügyek­ben fel­me­rü­lő nyo­mo­zá­si, bizo­nyí­tá­si nehéz­sé­gek, tapasz­ta­la­tok, a jelen­leg Euró­pá­ban lát­ha­tó tren­dek, az ügyész­ség­nek a kör­nye­zet­vé­de­lem terén vég­zett bün­te­tő­jo­gon kívü­li fel­ada­tai vol­tak a témák.
Dr. Daróczi Ist­ván r. alez­re­des (KR NNI) és Veprik Róbert, a Sze­ge­di Vadas­park igaz­ga­tó­ja mel­lett ügyész­sé­gi kol­lé­gák tar­tot­ták az elő­adá­so­kat. A Mia­mi­ban és Ore­gon­ban dol­go­zó ame­ri­kai ügyész kol­lé­gák pedig a kör­nye­zet és ter­mé­szet­vé­de­lem ame­ri­kai kihí­vá­sa­i­ba enged­tek bepillantást.