Főoldal » Hírek » Korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormánytisztviselőt - a Központi Nyomozó Ügyészség sajtóközleménye

A Buda­pesti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyo­moz.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2022. decem­ber 1-én reg­gel az egyik megyei Kor­mány­hi­va­tal Közle­ke­désfel­ügye­le­ti Főosz­tá­lyán dolgozó kor­mány­tiszt­vi­se­lő ellen­őr­zés alá vont egy teher­gép­ko­csit, amely az áru­fu­va­ro­zás­hoz kap­cso­ló­dó ható­sá­gi sza­bá­lyok­nak csak rész­ben felelt meg.

Az intéz­ke­dés a teher­gép­ko­csihoz, illet­ve a rako­mány­hoz kap­cso­ló­dó szabályta­lan­sá­go­kat tárt fel, töb­bek között a sofőr gép­jár­mű­ve­ze­tői képe­sí­té­si iga­zol­vá­nya lejárt, továb­bá elmu­lasz­tot­ta a szál­lít­mányt pony­vá­val leta­kar­ni és a jármű műsza­ki álla­po­ta – köz­tük a fék – sem volt megfelelő.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge szerint miu­tán a kor­mány­tiszt­vi­se­lő ész­lel­te a hibá­kat, elha­tá­roz­ta, hogy jog­ta­lan előnyt kér azért, hogy a szük­sé­ges eljá­rást ne foly­tas­sa le, és bír­sá­got se szab­jon ki.

Az ellen­őr­zést végző hiva­ta­los sze­mély a fel­tárt hiá­nyos­sá­gok miatt több mil­lió forin­tos bír­ság kisza­bá­sát helyez­te kilá­tás­ba, ugyan­ak­kor közöl­te, hogy nem kíván azok­ról jegy­ző­köny­vet fel­ven­ni. Az ellen­őr­zés alá vont sze­mély azon kér­dé­sé­re, hogy mi akkor a meg­ol­dás, azt közöl­te, hogy azt „önre bízom”.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő maga­tar­tá­sá­ra, fel­lé­pé­sé­nek mód­já­ra tekin­tet­tel azért, hogy a hiva­ta­los sze­mély a kilá­tás­ba helye­zett több mil­lió forint össze­gű bír­ság kisza­bá­sá­tól elte­kint­sen, az intéz­ke­dés alá vont sze­mély a magá­nál tar­tott kész­pénzt – össze­sen 100.000 forin­totátnyúj­tot­ta, amint a kor­mány­tiszt­vi­se­lő azon­nal eltett, majd továb­bi intéz­ke­dés nél­kül távozott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés­hez képest alig egy nap eltel­té­vel gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.