Főoldal » Hírek » Korrupció miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó főügyészség dr. Baja Ferencet

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti nyo­mo­zá­sá­ban ezi­dá­ig hat sze­mélyt hall­ga­tott ki gyanúsítottként. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Fővá­ro­si Önkor­mány­zat kizá­ró­la­gos tulaj­do­ná­ban álló Buda­pes­ti Köz­le­ke­dé­si Zrt. 2019 ele­jén köz­be­szer­zé­si eljá­rást indí­tott a rész­vény­tár­sa­ság telep­he­lye­in tel­je­sí­ten­dő infor­ma­ti­kai üze­mel­te­tés és fej­lesz­tés szol­gál­ta­tás­ra. A köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ra egy kft. tett ajánlatot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint dr. Baja Ferenc – volt kör­nye­zet­vé­del­mi és terü­let­fej­lesz­té­si minisz­ter, 1994 vala­mint 2014 közöt­ti egy­ko­ri ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő – 2019 júni­u­sá­ban Buda­pes­ten talál­ko­zott egy, az aján­la­tot tevő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság műkö­dé­sé­ben jelen­tős befo­lyást gya­kor­ló fér­fi­val, aki stra­té­gi­ai és üzle­ti kér­dé­sek­ben dön­tött, ugyan­ak­kor hiva­ta­los tiszt­sé­get a cég­ben nem töl­tött be. A volt minisz­ter a kft. ten­der­nyer­tes­sé­gé­nek ese­té­re 30 mil­lió forint kész­pénzt kért azért, hogy a szer­ző­dés lét­re­jöt­tét és fenn­tar­tá­sát – a koráb­ban betöl­tött pozí­ci­ó­i­ból és a meg­lé­vő poli­ti­kai kap­cso­la­ta­i­ból ere­dő­en meg­lé­vő befo­lyá­sá­nak érvé­nye­sí­té­sé­vel – ne akadályozza.

A kor­rup­ci­ós meg­ál­la­po­dás­ról érte­sül­ve dr. Mol­nár Zsolt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő meg­kér­te a volt minisz­tert, hogy az ő részé­re is kér­jen a fér­fi­tól 40 mil­lió forin­tot azért, hogy a szer­ző­dést ő se támad­ja. Dr. Baja Ferenc 2019 júni­u­sá­ban egy újabb talál­ko­zó kere­té­ben dr. Mol­nár Zsolt kéré­sét tol­má­csol­ta a férfinak.

Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján a férfi 2019 novem­be­ré­ben dr. Baja Ferenc­nek 30 mil­lió forint kész­pénzt adott át. A gyanú sze­rint a poli­ti­kus később arra hivat­ko­zás­sal is kért pénzt a fér­fi­tól, hogy sike­re­sen hárí­tot­ta el a keret­szer­ző­dés cégre vonat­ko­zó ked­ve­zőt­len módo­sí­tá­sát. Ezért a férfi továb­bi 7 mil­lió forin­tot fize­tett ki, azon­ban az ezt köve­tő­en dr. Baja Ferenc által havi rend­sze­res­ség­gel kért továb­bi 2-3 mil­lió forint átadá­sá­ra vonat­ko­zó kérést visszautasította.

A nyo­mo­zó főügyész­ség ma gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki dr. Baja Feren­cet társ­tet­tes­ként, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel. A poli­ti­kus nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-miatt-gyanusitott-a-zugloi-polgarmester-es-egy-volt-helyi-politikus-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-gyanusitottkent-hallgatta-ki-toth-csaba-orszaggyulesi-kepviselot/

https://ugyeszseg.hu/befolyassal-uzerkedes-buntette-miatt-a-legfobb-ugyesz-inditvanyt-tett-dr-molnar-zsolt-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/