Főoldal » Hírek » Korrupció miatt ítélték el egy külföldi nőt, aki meg akarta vesztegetni a pénzügyőröket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a hor­vát állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tőt, aki meg akar­ta vesz­te­get­ni a pénzügyőröket.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az 54 éves hor­vát nő a fér­jé­vel 2022. novem­ber 30-án Zág­ráb­ba tar­tott a hor­vát ható­sá­gi jel­zé­sű sze­mély­gép­ko­csi­val, ami­kor a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Beve­té­si Igaz­ga­tó­sá­gá­nak pénz­ügy­őr jár­őrei az M7-es autó­pá­lya egyik Fejér megyei pihe­nő­he­lyén intéz­ked­tek velük szemben. 

A férfi azt állí­tot­ta, hogy nem szál­lí­ta­nak jöve­dé­ki ter­mé­ket, a gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa­kor azon­ban a pénz­ügy­őrök nagy mennyi­sé­gű márka-, és jog­vé­de­lem alatt álló ruhá­za­ti ter­mé­ket talál­tak, amely­ről szám­lá­val nem ren­del­kez­tek. Ekkor a nő a tele­fon­ján lévő for­dí­tó­prog­ram segít­sé­gé­vel azt közöl­te a pénz­ügy­őrök­kel, hogy „fize­tünk nek­tek vala­mit”, majd egy 200 eurós bank­je­gyet nyúj­tott a hiva­ta­los sze­mé­lyek felé azért, hogy a sza­bály­sze­gés miatt szük­sé­ges intéz­ke­dés­től köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve eltekintsenek.

A pénz­ügy­őrök a vesz­te­ge­té­si pénzt vissza­uta­sí­tot­ták, és a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jét előállították.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott nő elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az ügyész­ség az elkö­ve­tőt 2022. decem­ber 16-án a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék elé állította.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a ter­hel­tet, 1 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről és vagyon­el­kob­zást ren­delt el a fel­aján­lott jog­ta­lan vagyo­ni előny, a 200 euró vonat­ko­zá­sá­ban. Az íté­let jogerős.

Az ügy­ben a NAV által kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:  https://nav.gov.hu/sajtoszoba/hirek/Vesztegetessel_probalkozott_egy_horvat_autos_az_M7-esen.