Főoldal » Hírek » Korrupció miatti vádemelés egy ügyvéd és egy bíró ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három sze­mély ellen a Mis­kol­ci Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint egy járás­bí­ró­sá­gon dol­go­zó bíró egy ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban levő bün­te­tő­ügy­ben tudo­mást szer­zett arról, hogy az ügy­ben 2018 novem­be­ré­ben az egyik vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak ismé­telt elren­de­lé­sét ter­ve­zik. Mivel a bíró és ügy­véd­ként dol­go­zó élet­tár­sa isme­rő­si viszony­ban vol­tak a vád­lot­tal és annak barát­nő­jé­vel, a meg­szer­zett infor­má­ci­ót közöl­ték a vád­lot­tal annak érde­ké­ben, hogy a letar­tóz­ta­tá­sá­ra fel tud­jon készülni.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét köve­tő­en az ügy­véd­nő – fel­ajánl­va segít­sé­gét – 13 mil­lió forin­tot kért a letar­tóz­ta­tott vád­lott barát­nő­jé­től azzal, hogy azt a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se érde­ké­ben az ügy­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek – köz­tük a bel­ügy­mi­nisz­ter­nek és a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban másod­fo­kon eljá­ró bíró­nak – kell átad­nia. A nő az aján­la­tot elfo­gad­ta és 2019 feb­ru­ár­já­ban elő­leg­ként 500.000 forin­tot adott át az ügyvédnőnek.

Az idő­köz­ben – hatás­kö­ri okból – a tör­vény­szék­re áttett ügy­ben a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2019. május 6-án meg­szün­tet­te. Más­nap a bíró – aki tudott az élet­tár­sa által kért jog­ta­lan előny­ről – a bíró­ság épü­le­te előtt közöl­te a sza­ba­don bocsáj­tott vád­lot­tal, hogy fizes­se ki az ügy­véd­nő­nek a 13 mil­lió forint­ból fenn­ma­ra­dó össze­get, mert ők intéz­ték el a szabadulását.

A való­ság­ban az ügy­véd­nő és a bíró a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se érde­ké­ben intéz­ke­dést nem tett, hiva­ta­los sze­mé­lye­ket az ügy­ben nem keres­tek meg, a rájuk tör­té­nő hivat­ko­zás­sal kért vesz­te­ge­té­si pénzt maguk­nak szánták.

A jog­ta­lan előny egy részét kifi­ze­tő, más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő beis­me­rő val­lo­mást tett, míg a bíró és élet­tár­sa – aki jelen ügy miatt közel fél évig állt letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt – tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkövetését.