Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Korrupciós ajánlatot tett, de nem annak, akinek tervezte - elsőfokon másfél év letöltendő börtönre ítélték- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi vesz­te­ge­té­si pénzt aján­lott egy okmány­iro­dai ügy­in­té­ző­nek, aki­ről azt hitte, kor­rum­pál­ha­tó, azon­ban össze­ke­ver­te egy másik sze­méllyel. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján let­öt­len­dő bör­tön­re ítélték.

A vád­lott, egy 33 éves férfi 2016. már­ci­us 18-án a kora dél­utá­ni órák­ban a XXIII. kerü­let­ben, egy busz­meg­ál­ló­ban meg­szó­lí­tott egy nőt, aki a Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­ta­la XX. Kerü­le­ti Hiva­ta­la Okmány­iro­dá­já­nak egyik ható­sá­gi ügy­in­té­ző­je volt. A férfi azt hitte, hogy a nő egy másik okmány­iro­dai ügy­in­té­ző, aki valót­lan tar­tal­mú köz­ok­ira­tok kiál­lí­tá­sá­ban vesz részt. A férfi a meg­szó­lí­tott ható­sá­gi ügy­in­té­ző­nek jogo­su­lat­lan előnyt ígért arra az eset­re, ha az ügy­in­té­ző kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak haj­lan­dó úgy kiál­lí­ta­ni útle­ve­let, hogy a kül­föl­di­ek nem beszé­lik a magyar nyel­vet, illet­ve az igény­lés­hez fel­hasz­nált okira­tok­tól eltér a sze­mély­azo­nos­sá­guk. A vád­lott a kor­mány­hi­va­tal ügy­in­té­ző­jé­nek a hiva­ta­li köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­ért sze­mé­lyen­ként 300.000 Ft-ot ígért azzal, hogy napon­ta öt-tíz embert tudna hozzá vinni. A ható­sá­gi ügy­in­té­ző a fel­ké­rést eluta­sí­tot­ta, pénz átadá­sa nem tör­tént meg, a hiva­ta­los sze­mély jelez­te felet­te­sé­nek a történteket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

A bíró­ság a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és egy év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, két évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től és három­száz­ezer forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott vele szem­ben. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész három nap gon­dol­ko­zá­si időt tart fenn, a véde­lem fel­leb­be­zett elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san enyhítésért.

Azzal a sze­méllyel szem­ben, aki­vel a férfi össze­ke­ver­te az ügy­in­té­zőt, az ügyész­ség már vádat emelt, az erről szóló köz­le­mény itt olvasható:

/kozel-200-valotlan-tartalmu-utlevelet-es-szemelyit-allitott-ki-az-okmanyirodai-ugyintezo-nem-unios-polgaroknak-vademeles/