Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmények elkövetése miatt őrizetben egy magát valótlanul hivatalos személynek kiadó férfi

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal, vala­mint több magán­sze­mély fel­je­len­té­se alap­ján folya­mat­ban lévő ügy­ben az ügyész­ség 2019. feb­ru­ár 28-án össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket vég­zett. A több hely­színt érin­tő­en vég­re­haj­tott akci­ó­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség, vala­mint a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat is köz­re­mű­kö­dött.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő magát valót­la­nul – a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal, a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda, ese­ten­ként az ügyész­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó – hiva­ta­los sze­mély­nek kiad­va arra hivat­ko­zott, hogy hiva­ta­li befo­lyá­sa, ille­tő­leg kap­cso­la­tai révén adó­igaz­ga­tá­si és bün­te­tő­el­já­rá­so­kat befo­lyá­sol, ezért jog­ta­lan vagyo­ni előnyt kért és kapott a folya­mat­ban lévő ügyek érin­tett­je­i­től. Az átvett össze­gek vonat­ko­zá­sá­ban azt állí­tot­ta, hogy azok egy részét továb­bí­ta­ni fogja a dön­tés­ho­zók részé­re, köz­tük egy minisz­ter­re és egy ügyész­sé­gi veze­tő­re is utal­va.

A gya­nú­sí­tott ígé­re­tei elle­né­re az ügyek­ben nem intéz­ke­dett, az erre tör­tént valót­lan hivat­ko­zás­sal meg­szer­zett pénzt más sze­mé­lyek­nek nem továb­bí­tot­ta, az átvett több száz­mil­lió forin­tot tel­jes egé­szé­ben meg­tar­tot­ta.

Az ügyész­ség a kuta­tá­sok során közel tíz­mil­lió forint kész­pénzt, nagy­ér­té­kű éksze­re­ket, órá­kat vala­mint öt gép­jár­mű­vet fog­lalt le. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó sze­mélyt az ügyész­ség őri­zet­be vette, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A gya­nú­sí­tott az első kihall­ga­tá­sa során meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt, letar­tóz­ta­tá­sa indít­vá­nyo­zá­sá­ról a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a mai napon dönt.

A minő­sí­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény, amely főbün­te­tés a hal­ma­za­ti bün­te­té­si sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel elér­he­ti a 12 évet.

Az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­ton kívül az ügy­ben eddig továb­bi három sze­mély gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa tör­tént meg.