Főoldal » Archív » Korrupciós ügyben rajtaütés és kényszerintézkedések - VIDEÓVAL

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zá­sá­ban három sze­mélyt, köz­tük egy pénz­ügy­őrt is őri­zet­be vett, vala­mint indít­ványt tett a letartóztatásukra.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­té­se és fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy nyug­ál­lo­má­nyú rend­őr és egy másik férfi, mint magán­nyo­mo­zók a bűn­ügyi ható­sá­gok­nál fenn­ál­ló kap­cso­la­ta­ik – köz­tük egy pénz­ügy­őr őrnagy – köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a mun­ká­juk­hoz kap­cso­ló­dó olyan ada­to­kat sze­rez­tek be, amely ada­tok­hoz tör­vé­nye­sen nem jut­hat­tak volna hozzá. A hiva­ta­los sze­mé­lyek a ren­del­ke­zé­sük­re álló hiva­ta­li adat­bá­zi­sok­ban lekér­de­zé­se­ket végez­tek, és azok ered­mé­nyét – a kapott vagy ígért jog­ta­lan előny elle­né­ben – kiad­ták. A két férfi az elkö­ve­tés­be továb­bi tár­sa­kat is bevont, köz­tük egy ügyvédet.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sa­i­val haté­ko­nyan együtt­mű­köd­ve, a teg­na­pi napon össze­han­golt akci­ót haj­tot­tak végre, amely­nek kere­té­ben Buda­pes­ten és kör­nyé­kén, több hely­szí­nen is kuta­tást tar­tot­tak, és a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat: okira­to­kat, elekt­ro­ni­kus adat­hor­do­zó­kat és mobil­te­le­fo­no­kat és nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénzt fog­lal­tak le. A nyo­mo­zó ügyé­szek az ügy­ben kilenc sze­mélyt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A nyo­mo­zó ügyé­szek három fér­fit őri­zet­be vet­tek, és indít­vá­nyoz­ták a letar­tóz­ta­tá­su­kat. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a hol­na­pi napon tar­tan­dó ülé­sen határoz.

Az egyik elfo­gás­ról a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont által készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.tek.gov.hu/video/media1201.mpg