Főoldal » Archív » Koszorúval akarták megfélemlíteni a rendőrt - Videóval és fotóval

A Vásá­ros­na­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta azt a két bere­gi fér­fit, akik ukrán meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sá­ra koszo­rút helyez­tek el az egyik rend­őr háza elé azért, hogy meg­fé­lem­lít­sék.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást indí­tott zak­la­tás bűn­tet­te miatt, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság egyik határ­ren­dé­sze a vidé­ki csa­lá­di háza előtt 2019. októ­ber 20-ára vir­ra­dó­an, egy műanyag zsák­ban elhe­lye­zett koszo­rút talált, mely­nek sza­lag­ja­i­ra a rend­őr halá­lá­ra utaló fel­ira­tot írtak.

A nagy erők­kel meg­kez­dett nyo­mo­zás során több szak­ér­tői véle­mény beszer­zé­se, tanúk kihall­ga­tá­sa és a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat segít­sé­ge révén öt napon belül sike­rült elfog­ni két kör­nyék­be­li magyar fér­fit, akik­ről meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy egy ukrán férfi meg­bí­zá­sá­ból jár­tak el, ami­ért 50.000,- forin­tot kap­tak. Kide­rült ugyan­is, hogy az ukrán­nal szem­ben koráb­ban a rend­őr intéz­ke­dett, ami­ért az hara­gu­dott rá. Ráadá­sul az ukrán férfi sze­rint a rend­őr aka­dá­lyoz­za a határ köze­lé­ben vég­zett ciga­ret­ta csem­pé­sze­tet is, ezért meg kell őt félem­lí­te­ni.

Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert kül­föl­di tár­su­kat egy­elő­re nem sike­rült elfog­ni, így fenn­áll az össze­be­szé­lés veszé­lye, amennyi­ben a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon véde­kez­né­nek.

A bíró­ság egy hónap­ra ren­del­te el a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, akik védő­ik­kel együtt fel­leb­bez­tek a dön­tés ellen.

A fotón a meg­fé­lem­lí­tés­hez hasz­nált koszo­rú lát­ha­tó.

Az egyik gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: