Főoldal » Hírek » Koszosan, ellátatlanul élt a három gyermek – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki­nek leg­ki­sebb gyer­me­ké­nél az ellá­tat­lan­ság kiszá­ra­dás­hoz veze­tett. 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nő egy Győr-Moson-Sopron vár­me­gyei falu­ban egy ház­ban lakott fér­jé­vel és három gyer­me­ké­vel, továb­bá egy ideig az apai nagy­pa­pá­val, az apa test­vé­ré­nek csa­lád­já­val és az apa koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett kis­lá­nyá­val. A zsú­folt ingat­lan­ban ciga­ret­ta­csik­kek vol­tak eldo­bál­va, erős dohány­szag ter­jen­gett, emi­att a gyer­me­kek­nél gyak­ran felső lég­úti huru­tos meg­be­te­ge­dés volt tapasztalható.

2023 nya­rán a gyer­mek­vé­del­mi mun­ka­tár­sak csa­lád­lá­to­ga­tá­sa­kor a láza­san fekvő apát ott­hon talál­ták, aki azért nem for­dult orvos­hoz, mert elfo­ga­tó­pa­rancs volt vele szem­ben érvényben.

Az apa büntetés-végrehajtási inté­zet­be szál­lí­tá­sát köve­tő­en az önál­ló jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző anya a gyer­me­ke­ket ellát­ni – a ható­sá­gok segít­sé­ge elle­né­re – nem tudta. Az ingat­lan­ban elural­ko­dott a kosz, a dohány- és vize­let­szag, ren­ge­teg volt a légy. A gyer­me­kek a jó idő elle­né­re inger­sze­gény kör­nye­zet­ben, lehú­zott redőny mögött, a sötét szo­bá­ban tar­tóz­kod­tak nap­hosszat. Tes­tü­kön pelen­ka­ki­üté­se­ket, gyul­la­dást talál­tak a szak­em­be­rek. Elő­for­dult, hogy a szom­szé­dos szo­bá­ban lakó roko­nok által a kutyák­nak kiadott ételt ették a gyer­me­kek az udvaron.

Mind­ezek után az édes­anya 2023 júli­u­sá­ban a gyer­me­ke­ket hát­ra­hagy­va vég­leg távo­zott ott­hon­ról. Távo­zá­sá­ról nem szólt, a gyer­me­kei kezd­ték el keres­ni őt. Ezt köve­tő­en a gyer­me­ke­ket elő­ször a hoz­zá­tar­to­zók, majd – még aznap - a ható­sá­gok lát­ták el. A ható­sá­gok érke­zé­se­kor a gyer­me­kek teste vize­let­tel, szék­let­tel volt szennye­zett, a leg­ki­sebb, nyolc hóna­pos gyer­mek kezét és fejét lógat­ta, kiszá­radt álla­pot­ban volt.

A vád­lot­tal szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.