Főoldal » Archív » Kovács Béla ellen a Központi Nyomozó Főügyészség állam elleni és költségvetést károsító, továbbá közbizalom elleni bűncselekmény miatt vádat emelt a Budapest Környéki Törvényszéken

Az euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lőt az Euró­pai Unió intéz­mé­nyei elle­ni kém­ke­dés bűn­tet­té­vel, vala­mint jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és három rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyészség

Az Alkot­mány­vé­del­mi Hiva­tal 2014 ápri­li­sá­ban tett fel­je­len­tést Euró­pai Unió intéz­mé­nyei elle­ni kém­ke­dés bűn­tet­te miatt. A fel­je­len­tés alap­ján indult nyo­mo­zás­ban a Leg­főbb Ügyész 2014. május 12-én dip­lo­má­ci­ai úton indít­vá­nyoz­ta, hogy az Euró­pai Par­la­ment füg­gessze fel Kovács Béla men­tel­mi jogát.

A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­re közel más­fél év eltel­té­vel, 2015. októ­ber 14. nap­ján került sor. Ez után tör­tén­he­tett meg a meg­ala­po­zott gyanú köz­lé­se, amely­nek lénye­ge sze­rint a kép­vi­se­lő a kém­te­vé­keny­sé­get egy ide­gen állam érde­ké­ben, a tit­kos­szol­gá­lat részé­re folytatta.

Ezen nyo­mo­zás ideje alatt az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján fik­tív gya­kor­no­ki fog­lal­koz­ta­tá­sok miatt 2015. októ­ber 16. nap­ján újabb eljá­rás indult. A nyo­mo­zás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­ala­po­zott gyanú köz­lé­sé­re került sor a fik­tív, nem tel­je­sí­tett gya­kor­no­ki meg­ál­la­po­dá­sok­kal ked­vez­mé­nye­zett sze­mé­lyek­kel szemben.

Mivel a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se min­dig konk­rét bűn­cse­lek­mény­re hatá­lyos, a koráb­bi fel­füg­gesz­tés az utóbb indult ügyre nem volt alkal­maz­ha­tó. Erre tekin­tet­tel a költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és több rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt a kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re a Leg­főbb Ügyész 2016. szep­tem­ber 20-án újabb indít­ványt tett az Euró­pai Par­la­ment elnö­ké­nél. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­ről nyolc hónap eltel­té­vel, a 2017. júni­us 1. nap­ján kelt hatá­ro­zat­tal szü­le­tett dön­tés. Ezt köve­tő­en vált lehe­tő­vé – a bün­te­tő­el­já­rá­sok cél­sze­rű­ség­ből tör­té­nő egye­sí­té­se után – Kovács Bélá­val szem­ben a továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak közlése.

A kép­vi­se­lő és tár­sai cse­lek­mé­nyük­kel össze­sen 21.076 euró – 6.173.119.- Ft – vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az Euró­pai Par­la­ment költségvetésének.

Kovács Béla és három vád­lott társa sza­bad­lá­bon védekezik.