Főoldal » Hírek » Közel 10 millió forintot csalt ki „vevőitől” az interneten- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg azt a bün­te­tett elő­éle­tű 22 éves fér­fit, aki egy inter­ne­tes olda­lon olyan mezőgazdasági- és egyéb mun­ka­gé­pe­ket hir­de­tett eladás­ra, amik­kel nem rendelkezett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal férfi 2019 júli­u­sá­tól egy éven keresz­tül (őri­zet­be véte­lé­ig) adott fel az inter­ne­ten olyan valót­lan hir­de­té­se­ket, ame­lyek­ben eladás­ra kínált nagyobb érté­kű kot­ró­gé­pet, trak­tort, homok­ra­ko­dót, qua­dot. A vád­lott a hir­de­té­se­i­hez más, való­san eladás­ra kínált jár­mű­vek­ről tett fel képe­ket, vala­mint több­ször álne­vet használt.

A ked­ve­ző áron elér­he­tő mun­ka­gé­pe­ket töb­ben is meg akar­ták vásá­rol­ni, akik­től a vád­lott min­den eset­ben előre uta­lást kért, ezen össze­gek 30.000 forint­tól 1 mil­lió forin­tig terjedtek.

A nye­rész­ke­dő férfi az uta­lá­so­kat köve­tő­en azon­ban elér­he­tet­len­né vált, se a gépet, se az elő­leg össze­gét nem küld­te meg annak a 40 sér­tett­nek, aki pénzt utalt neki.

A vád­lott a csa­lás soro­zat­tal közel 10 mil­lió forint kárt okozott.

A külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról való lemon­dás ese­té­re 5 év és 6 hónap bör­tön­bün­te­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.