Főoldal » Hírek » Közel 2 millió forint értékű földgázt lopott el a siófoki férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 66 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki egy rend­sze­res idő­kö­zön­ként vissza­te­kert fogyasz­tás­mé­rő­vel éve­ken keresz­tül lopott földgázt.

A vád­lott 2011. évben meg­bí­zott egy fér­fit azzal, hogy a tulaj­do­ná­ban álló sió­fo­ki ingat­la­non fel­sze­relt föld­gáz fogyasz­tás­mé­rő szám­lá­ló szer­ke­ze­tét állít­sa vissza annak érde­ké­ben, hogy az a valós fogyasz­tás­nál keve­seb­bet mutas­son. A vád­lott által meg­bí­zott isme­ret­len férfi ezután 2011. és 2019. évek között a föld­gáz­órát rend­sze­re­sen visszatekerte.

A vád­lott által meg­bí­zott férfi a 2016. évben a fogyasz­tás­mé­rőn elhe­lye­zett hite­le­sí­tő fém­zá­rat, vala­mint a hite­le­sí­tő lenyo­ma­tot is eltá­vo­lí­tot­ta a fogyasz­tás­mé­rő­ről, majd egy másik plom­bát és hite­le­sí­tő lenyo­ma­tot helye­zett el a mérőn azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha azt a gáz­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sa jog­sze­rű­en cse­rél­te volna.

A vád­lott ezzel a mód­szer­rel 2011. és 2019. évek között úgy fogyasz­tott föld­gázt, hogy annak tel­jes mennyi­sé­gét és érté­két nem fizet­te meg, így több mint 14.000 m3 föld­gázt lopott el 1,7 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érték­ben. A vád­lot­tat végül az buk­tat­ta le, hogy a szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sa­it nem volt haj­lan­dó been­ged­ni az ingat­la­ná­ra, akik ezután a sió­fo­ki rend­őrök­kel tér­tek vissza, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a mérő­szer­ke­ze­tet enge­dély nél­kül megbontották.

A férfi az eljá­rás során együtt­mű­kö­dött a nyo­mo­zó ható­ság­gal, és az elkö­ve­té­si érték­ből közel 1,4 mil­lió forin­tot meg­té­rí­tett a sér­tett szolgáltatónak.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, és a föld­gáz­szol­gál­ta­tó­nak oko­zott kár fenn­ma­ra­dó részé­nek meg­fi­ze­té­sé­re tett indítványt.

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nét rög­zí­tő fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.