Főoldal » Hírek » Közel 40 órán át bántalmazta élettársát egy férfi - fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt koráb­ban már bün­te­tett - 56 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy­mást köve­tő két élet­tár­sát is bán­tal­maz­ta, egyi­kü­ket – aki emi­att éle­tét vesz­tet­te – 2 napon át.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 decem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy nővel, aki az élet­tár­sa lett. A pár nap­köz­ben az utcán töl­töt­te ide­jét, míg éjsza­kán­ként a férfi egyik isme­rő­se VIII. kerü­le­ti laká­sá­nak kony­há­já­ban tar­tóz­kod­tak. A vád­lott az együtt­élé­sük során rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, főként ököl­lel, olyan is volt azon­ban, hogy kenyér­vá­gó kés­sel. 2021. janu­ár 28-án az isme­rő­sük elküld­te a lakás­ból az ittas vád­lot­tat és a sér­tet­tet is, akik így az éjsza­kát az utcán töl­töt­ték. Mivel a vád­lott emi­att a nőt hibáz­tat­ta, megint bán­tal­maz­ta őt. Az ekkor szer­zett sérü­lé­sei miatt a nő más­nap egész­ség­ügyi ellá­tás­ban része­sült, majd ami­kor a továb­bi keze­lé­se érde­ké­ben egy kór­ház­ba ment, a férfi ide is elkí­sér­te és az épü­let­ben ismét több­ször meg­ütöt­te. A sér­tett ekkor segít­sé­get kért az ott dol­go­zók­tól, emi­att a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet kikí­sér­te az épü­let­ből a fér­fit. A nő csak ezt köve­tő­en tett feljelentést.

A vád­lott még ebben az évben egy újabb nővel léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, aki­vel a VIII. kerü­let, Cor­vin negyed alul­já­ró­ban a tele­fon­fül­kék­nek kiala­kí­tott beug­ró­ban éltek. A férfi 2021. októ­ber 14-15-én, elhú­zó­dó­an, mint­egy 39 órán át – vál­to­zó inten­zi­tás­sal, test­szer­te – bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, mivel egész­ség­ügyi pana­sza­i­nak – tet­ves­sé­gé­nek – kiúju­lá­sa miatt őt hibáz­tat­ta. Egy járó­ke­lő a 2. nap dél­után­ján, az ese­mé­nye­ket ész­lel­ve érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A nő a bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gés­ben szer­zett sérü­lé­sei miatt egy nap­pal később éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – az ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő - bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel és halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­za annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, illet­ve, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lott koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­sá­gá­nak végrehajtását.

A fotón a máso­dik sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak hely­szí­ne látható.