Főoldal » Hírek » Közel 5 millió forint kárt okozott az unokázós csaló – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki egy több, mint 80 éves idős asszonyt csa­pott be uno­ká­ja bal­ese­té­re hivatkozva.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ezi­dá­ig isme­ret­len sze­mély 2021. decem­ber 20. nap­ján kora este fel­hív­ta az idős hód­me­ző­vá­sár­he­lyi asszonyt. Neki valót­la­nul azt állí­tot­tam, hogy a sér­tett uno­ká­ja köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ve­dett, mely­ben meg­sé­rült egy kül­föl­di gyer­mek is. A tele­fo­ná­ló közöl­te azt is, hogy ha nem ad át 7 mil­lió forin­tot egy rövi­de­sen jelent­ke­ző fér­fi­nak, akkor az uno­ká­ját le fog­ják tar­tóz­tat­ni. Ami­kor a tele­fo­ná­ló alig egy óra eltel­té­vel fel­hív­ta és közöl­te, hogy a férfi ott áll a háza előtt, akkor sz asszony egy nylon zacs­kó­ba 4,8 mil­lió forin­tot tett, amit szi­ge­te­lő sza­lag­gal lezárt. Ezt köve­tő­en a tele­fon­ban meg­adott, álné­ven bemu­tat­ko­zó gya­nú­sí­tott átvet­te a sér­tet­től a pénzt, majd a hely­szín­ről távo­zott. A sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg.

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra vagy fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra elren­de­lé­sé­re. A fér­fi­val szem­ben hason­ló jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt több nyo­mo­zás is folya­mat­ban van.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a teg­na­pi napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.