Főoldal » Hírek » Közel 500 régészeti leletet talált és tartott meg – fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki fém­de­tek­to­rá­val több éven át kuta­tott Sze­ged hatá­rá­ban tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű fém­tár­gyak után.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2013 és 2017 között, a megye­szék­he­lyet kör­nye­ző szán­tó­föl­de­ken vég­zett kuta­tá­sai során rend­sze­re­sen talált, egé­szen az őskor­tól kezd­ve külön­bö­ző tör­té­nel­mi kor­sza­kok­ból szár­ma­zó régé­sze­ti lele­te­ket. Ezek között kerá­mia­tö­re­dé­kek, illet­ve fém hasz­ná­la­ti tár­gyak, éksze­rek, pénz­ér­mék és fegy­ver­da­ra­bok is voltak.

Az össze­sen 2 mil­lió forint érté­kű lele­te­ket – melyek meg­ta­lá­lá­suk ese­tén a jog­sza­bály sze­rint a Magyar Álla­mot ille­tik – a férfi enge­dély nél­kül vég­zett fel­tá­rá­si tevé­keny­ség során sze­rez­te meg.

A járá­si ügyész­ség nagyobb érték­re, régé­sze­ti lelet­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja a vád­lot­tat. Bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fény­ké­pek a lefog­lalt tár­gyak szak­ér­tői vizs­gá­la­ta során készültek.