Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Közel 70 millió forintot érő, illegális dohányáruval kereskedett egy debreceni férfi- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközlemelnye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kül­föld­ről beho­zott ille­gá­lis ciga­ret­tát árult.

A vád­lott az egyik csa­lád­tag­ja által veze­tett ház­tar­tá­si papír­áru keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak huza­mo­sabb ideje bérelt Deb­re­cen­ben egy rak­tá­rat, majd bérbe vett egy buda­pes­ti garázst is.

A férfi a deb­re­ce­ni rak­tár­ban a papír­áru táro­lá­sa mel­lett nagy mennyi­sé­gű, isme­ret­len ere­de­tű, kül­föld­ről beho­zott adó- és zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát helye­zett el, és a buda­pes­ti garázs­ban is ille­gá­lis dohány­árut tárolt.

2019. május 2-án a vád­lott gép­ko­csi­val a buda­pes­ti garázs­hoz ment, ahol rako­dást vég­zett. Eköz­ben érték őt tet­ten a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal pénz­ügy­őrei. A vád­lott által bérelt buda­pes­ti garázs­ból közel 40 ezer doboz, külön­bö­ző faj­tá­jú adó- és zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát, vala­mint 79 kilo­gramm vágott dohányt fog­lal­tak le. Ugyan­ezen a napon a deb­re­ce­ni rak­tár­ban tar­tott kuta­tás során több mint 5 ezer doboz zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak és fog­lal­tak le.

A vád­lott által keres­ke­del­mi cél­ból tar­tott, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont dohány­áru for­gal­mi érté­ke közel het­ven­mil­lió forint.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a járás­bí­ró­ság a lefog­lalt dohány­ter­mé­ke­ket koboz­za el. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.