Főoldal » Archív » Közel 700.000,-Ft-ot zsarolt ki volt iskolatársától a siófoki fiatal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 17 éves sió­fo­ki fia­tal­lal szem­ben, aki volt isko­la­tár­sá­tól zsa­rolt ki nagyobb összeget.

A tanu­lás iránt moti­vá­lat­lan, szak­kép­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző fia­tal­ko­rú vád­lott eldön­töt­te, hogy bűn­cse­lek­mény útján fog pénzt sze­rez­ni. Tudo­má­sa volt arról, hogy a volt álta­lá­nos isko­lá­já­ba jár egy nála két évvel fia­ta­labb fiú, aki­nek a csa­lád­ja jó anya­gi körül­mé­nyek között él.

A fia­tal ezért 2017 novem­be­ré­ben az isko­la­ka­pu­ban meg­vár­ta a nála gyen­gébb test­al­ka­tú sér­tet­tet, akit erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va meg­fe­nye­ge­tett azzal, hogy meg­ve­ri, ha nem hoz neki ott­hon­ról pénzt. A fia­tal­ko­rú sér­tett a vád­lott fenye­ge­té­sé­nek hatá­sá­ra szü­lei pén­zé­ből ekkor 20.000,-Ft-ot vett el, amit átadott a vádlottnak.

A fia­tal­ko­rú vád­lott ezután 2018 decem­be­ré­ig kisebb-nagyobb kiha­gyá­sok­kal heti, ille­tő­leg havi rend­sze­res­ség­gel fenye­get­te meg bán­tal­ma­zás­sal a sér­tet­tet pénz átadá­sa érde­ké­ben, akit egy alka­lom­mal a ruhá­já­nál fogva meg­rán­ga­tott és pofon is ütött, ami­kor a köve­te­lés tel­je­sí­té­sé­vel vona­kod­ni kez­dett. A vád­lott a sér­tett zsa­ro­lá­sa útján közel 700.000,-Ft-ra tett szert.

A pén­zek eltű­né­se egy idő után azon­ban a sér­tett szü­le­i­nek is fel­tűnt, ezért a nyo­mo­zó ható­ság­hoz for­dul­tak. A sió­fo­ki rend­őrök végül 2018 decem­be­ré­ben az isko­la­ud­va­ron fog­ták el a vád­lot­tat úgy, hogy éppen akkor vett át újabb 40.000,-Ft-ot a sér­tet­től. A vád­lott­nak azért is felel­nie kell, mert a 18. élet­évét be nem töl­tött barát­nő­jé­ről por­nog­ráf tar­tal­mú fény­kép­fel­vé­te­le­ket tar­tott a mobiltelefonján.

Az ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő és javí­tó­in­té­zet­ben fogva tar­tott vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy beis­me­rő val­lo­más ese­tén annak tar­ta­mát 3 évben álla­pít­sa meg a bíróság.