Főoldal » Archív » Közel egy éven keresztül terrorizálta édesanyját a fiatal férfi

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a tizen­ki­lenc éves fér­fi­val szem­ben, aki közel egy éven keresz­tül ter­ro­ri­zál­ta édes­any­ját közös otthonukban.

A vád sze­rint a vád­lott, szü­lei válá­sa után, édes­any­já­val élt egy Somogy megyei tele­pü­lé­sen, aki­vel a fia­tal férfi gyak­ran keve­re­dett vitá­ba, melyek egyre inkább eldurvultak.

A vád­lott 2019 máju­sá­tól - az első­sor­ban az álta­la foly­ta­tott élet­vi­tel miatt kiala­kult - viták során rend­sze­re­sen tett­le­ge­sen lépett fel a sér­tet­tel szem­ben, akit volt, hogy egy szek­rény­nek, egy ágyra, vagy a pad­ló­ra lökött. Olyan is elő­for­dult, hogy édes­any­ja hajá­ba mar­kolt és azt meg­húz­ta, illet­ve oly­kor a kar­ját is megszorította.

A sér­tett 2020 feb­ru­ár­já­ban elé­gel­te meg a vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sát és a rend­őr­ség­hez for­dult, illet­ve a laká­sá­nak zár­ját is lecse­rél­tet­te. Vála­szul a vád­lott fel­ke­res­te a mun­ka­he­lyén és ott élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te. A hosszú ideje ter­ror­ban élő édes­anyát a vád­lott még azután is meg­fe­nye­get­te egy alka­lom­mal, hogy a rend­őr­ség­hez fordult.

A vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság távol­tar­tást ren­delt el.

A cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer fogyasz­tás cél­já­ból meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult bűn­ügyet jelen ügy­től a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság elkü­lö­ní­tet­te, az eljá­rást a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség egy évre fel­té­te­le­sen felfüggesztette.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.