Főoldal » Hírek » Közel hét millió forintot sikkasztott a postamester - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves fér­fi­vel szem­ben, aki a vád sze­rint egy nóg­rá­di kis­pos­ta veze­tő­je­ként közel hét mil­lió forin­tot sik­kasz­tott és ját­szott el szerencsejátékon.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 máju­sá­ban helyez­ke­dett el a pos­tán, augusz­tus­tól pedig egy kis­pos­ta veze­tő­je lett. Mun­ka­kö­ré­nél fogva pedig a kész­pénz­ál­lo­mány keze­lé­sét is ő végez­te. A vád­lott rend­sze­re­sen ren­delt be a pos­ta­fi­ók­ba kész­pénzt, azon­ban azt nem szol­gál­ta ki ügy­fe­lek részé­re, hanem 2021 augusz­tu­sa és szep­tem­be­re között alkal­man­ként néhány száz­ezer forint­tól 2.000.000 forin­tig ter­je­dő rész­le­tek­ben sik­kasz­tott az álta­la kezelt kész­pénz­ből, sőt olyan is elő­for­dult, hogy az ügy­fe­lek­től átvett pénzt is eltu­laj­do­ní­tot­ta. A vád­lott így össze­sen 7.251.980 forin­tot sik­kasz­tott el, melyet szin­te tel­jes egé­szé­ben sze­ren­cse­já­ték­ra költött.

A férfi annak érde­ké­ben, hogy a sik­kasz­tás­ra ne derül­jön fény, egy ellen­őr­zést köve­tő­en a kész­pénz­ál­lo­mány rész­le­te­ző okira­ton a pos­tán lévő bank­je­gyek szá­mát is meg­ha­mi­sí­tot­ta, így lep­lez­te a hiányt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bás­ra tett indít­ványt, azzal, hogy a sér­tett­nek oko­zott kárt is meg kell térítenie.