Főoldal » Archív » Közel két éven át fosztották ki az idős férfit a vádlottak

Kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség négy fia­tal nő ellen, akik egy idős fér­fit káro­sí­tot­tak meg. Egyi­kük barát­ja ellen orgaz­da­ság vét­sé­ge a vád.

A vád sze­rint a Balaton-parti tele­pü­lé­sen élő, és az elkö­ve­tés ide­jén kilenc­ven­há­rom éves sér­tett 2016 szep­tem­be­ré­ben, inter­ne­tes hir­de­tés révén ismer­ke­dett meg az egyik, akkor tizen­nyolc éves elkö­ve­tő­vel, aki ezután rend­sze­re­sen fel­járt a laká­sá­ba. A sér­tett 2017 nya­rán a fia­tal lányon keresz­tül a másik három, jelen­leg har­minc­hét, har­minc és huszon­hét éves elkö­ve­tőt is meg­is­mer­te, akik ezután szin­tén rend­sze­re­sen láto­gat­ták a fér­fit, hol egye­dül, hol töb­ben egy­szer­re, egé­szen 2018 nyaráig.

A láto­ga­tá­sok alkal­má­val a nők kihasz­nál­ták a felé­jük irá­nyu­ló bizal­mat, illet­ve azt, hogy az idős sér­tett kora miatt már nem volt olyan figyel­mes, és külön-külön vagy együtt soro­za­to­san kész­pénzt, ezüst evő­esz­köz­kész­le­tet, órá­kat, por­ce­lán­tár­gya­kat, egyéb érték­tár­gya­kat lop­tak a férfitól.

Egyi­kük, aki a közel 300 000 forint érté­kű ezüst evő­esz­köz­kész­le­tet lopta el, a zálog­ház­ba vitte az érté­kes tár­gya­kat, majd később a sér­tet­től kért pénzt annak vissza­vál­tá­sá­ra. A nő ezután még három­szor lopta el és adta zálog­ház­ba ugyan­ezt a kész­le­tet, majd vál­tat­ta vissza a sér­tet­tel, ezzel továb­bi fél­mil­lió forin­tos kárt oko­zott Az evő­esz­kö­zö­ket végül a nyo­mo­zó ható­ság a zálog­ház­ban fog­lal­ta le az eljá­rás során.

Egy másik nő a töb­bi­ek által eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak vissza­szer­zé­sét aján­lot­ta fel a fér­fi­nak, aki­től erre össze­sen 340 000 forin­tot kért és kapott, a tár­gya­kat azon­ban nem sze­rez­te vissza, és az nem is állt a szándékában.

A négy elkö­ve­tő összes­sé­gé­ben kilenc és fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely miatt az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja őket, egyi­kük ellen pedig csa­lás bűn­tet­te miatt is vádat emelt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban három vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg egy elkö­ve­tő­vel szem­ben – aki össze­sen két pecsét­gyű­rűt lopott a sér­tet­től – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. Ez utób­bi nő az álta­la eltu­laj­do­ní­tott pecsét­gyű­rű­ket az akko­ri barát­já­nak adta, aki tudva azok ere­de­té­ről, zálog­ház­ban érté­ke­sí­tet­te őket. Vele szem­ben orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.