Főoldal » Archív » Közérdekű munka büntetés a csoportos garázdasággal vádolt Ligetvédők ügyében

Az ügy­ben a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot össze­sen 11 sze­méllyel szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­ge miatt. Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Liget Buda­pest Pro­jekt ellen til­ta­ko­zó „Liget­vé­dő” cso­port akti­vis­tái 2017. júli­us 4-én, a Buda­pest XIV. kerü­let, 56-os emlék­mű mel­let­ti terü­le­ten előre be nem jelen­tett, spon­tán ren­dez­vényt tar­tot­tak abból a cél­ból, hogy a Liget fel­újí­tás kere­té­ben aznap­ra szer­ve­zett faát­ül­te­tés ellen til­ta­koz­za­nak. A spon­tán ren­dez­vényt a rend­őr­ség fel­osz­lat­ta, de az akti­vis­ták tovább­ra is a hely­szí­nen maradtak.

A kor­don­nal elha­tá­rolt épí­té­si terü­let­nél a vád­lot­tak közül nyolc­an, továb­bi tizen­két isme­ret­len tár­suk­kal együtt a dél­utá­ni órák­ban több kerí­tés­ele­met is meg­ron­gál­tak, azo­kat meg­haj­lí­tot­ták, meg­tép­ték, rán­gat­ták, és ezzel össze­sen több mint 60.000 forint kárt okoztak.

A vád tár­gyát képe­ző másik ügy­ben, a fenti vád­lot­ti kör­ből ket­ten, három másik vádlott-társukkal együtt 2018. ápri­lis 10-én, dél­előtt, a XIV. kerü­let, Ötven­ha­to­sok terén a Nép­raj­zi Múze­um épít­ke­zé­si terü­le­tét körül­ve­vő, OSB lapok­ból álló kerí­tés egyik olda­lát több­ször meg­rúg­ták, mely­nek követ­kez­té­ben az OSB lap betört. Az így kelet­ke­zett résen keresz­tül a vád­lot­tak bemen­tek az épít­ke­zé­si terü­let­re, ahol a biz­ton­sá­gi őrö­ket trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­ték, felé­jük köp­tek, továb­bá egyi­kük egy koráb­ban letört OSB lap darab­já­val az egyik biz­ton­sá­gi őrt megdobta.

A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben bün­te­tő vég­zést hozott; a kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­tá­ban fog­lalt indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, az ügy­ira­tok alap­ján  vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben 200-250 óra közöt­ti tar­ta­mú köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki. A kerü­le­ti ügyész­ség nem kérte tár­gya­lás tar­tá­sát, ily módon a vég­zést tudo­má­sul vette.