Főoldal » Hírek » Közös nyilatkozatot fogadtak el a Visegrádi Négyek Legfőbb Ügyészei – fotóval - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A Viseg­rá­di Négyek Leg­főbb Ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés. Az idén Cseh­or­szág­ban, Brno-ban tar­tott meg­be­szé­lé­sen a részt­ve­vők szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot fogad­tak el a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­ről, vala­mint a kul­tu­rá­lis javak bün­te­tő­jo­gi védelméről.

A nagy hagyo­má­nyok­kal bíró talál­ko­zó­nak 2023. május 23-24. között Brno adott ott­hont. A meg­be­szé­lé­sen a Maroš Žilin­ka szlo­vák leg­főbb ügyész, Igor Stříž cseh leg­főbb ügyész, Dari­usz Bars­ki len­gyel főál­lam­ügyész, vala­mint Dr. Polt Péter magyar leg­főbb ügyész által veze­tett dele­gá­ci­ók vet­tek részt.

A ren­dez­vény témá­ja a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem jelen­le­gi kihí­vá­sai, vala­mint a kul­tu­rá­lis javak­nak a bün­te­tő­jog esz­kö­ze­i­vel tör­té­nő védel­me volt.

A felek a talál­ko­zó végén szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot fogad­tak el, amely­ben hang­sú­lyoz­ták, hogy támo­gat­ják a meg­fe­le­lő jogi és tech­ni­kai intéz­ke­dé­se­ket a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­ben. Szük­sé­ges­nek tart­ják emel­lett az ilyen ügyek­ben foly­ta­tott nem­zet­kö­zi igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés továbbfejlesztését.

A részt­ve­vők leszö­gez­ték, hogy a kul­tu­rá­lis javak védel­me érde­ké­ben elen­ged­he­tet­len azok lefog­la­lá­sá­val és vissza­szol­gál­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos bün­te­tő­jo­gi együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­i­nek bőví­té­se, mind az Euró­pai Unión belül, mind a világ más államaival.

A Viseg­rá­di Négyek Leg­főbb Ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együttműködés.