Főoldal » Hírek » Közösség tagja elleni erőszak - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a két fér­fit, akik idén nyá­ron sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­guk miatt bán­tal­maz­tak két másik fia­tal­em­bert Pécs belvárosában.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott idén nyá­ron egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ita­loz­tak, ettől erő­sen ittas álla­pot­ba kerültek.

A szó­ra­ko­zó­he­lyen volt ekkor a két későb­bi sér­tett is, akik az est folya­mán nyíl­tan vál­lal­va sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­gu­kat, együtt tán­col­tak, ölelkeztek.

A sér­tet­tek a haj­na­li órák­ban gya­log indul­tak haza a szó­ra­ko­zó­hely­ről, majd az utca ele­jén, a sar­kon meg­áll­tak, beszél­get­tek, illet­ve ölel­kez­tek, csó­ko­lóz­tak. Ezt köve­tő­en vette észre őket a két vád­lott, akik szin­tén gya­log indul­tak el a szórakozóhelyről.

A két vád­lott a sér­tet­tek­hez lépett, egyi­kük meg­rúg­ta mind­két sér­tett lábát, ami­től egyi­kük elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát. A két meg­tá­ma­dott férfi meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban a vád­lot­tak utá­nuk men­tek, őket az egyik bel­vá­ro­si üzlet­ház bejá­ra­tá­nál érték utol. Itt az egyik vád­lott olyan erő­vel ütöt­te meg az egyik fér­fit, hogy az az ütés­től arc­cal a föld­re esett és az esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. A vád­lott a másik sér­tet­tet is bán­tal­maz­ta, ebbe bekap­cso­ló­dott társa is, mivel a sér­tet­tet mell­ka­son rúgta.

A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­guk miatt bán­tal­maz­ták, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­suk pedig alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen. 

Az ügyész­ség mind­két fér­fit közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely­nek bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A ter­hel­tek fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság dönt majd.