Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Közösségi hálón osztották meg az elveszett kártyáról készült fotót- elkövető csalásra használta az adatokat- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett -Győr­ben elvesztett- SZÉP kár­tyá­já­nak „fotó­ját” idén janu­ár­ban köz­zé­tet­ték a  közös­sé­gi hálón. A vád­lott innen sze­rez­te meg az ada­to­kat a bűn­cse­lek­mény­hez, amellyel az ügyész­ség vádol­ja.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a 25 éves nő a köz­zé­tett ada­tok­kal két­szer inter­ne­tes ren­de­lés­sel vásá­rolt vacso­rát össze­sen 10.000 forint érték­ben.

A vád­lott ter­hé­re rótt infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az ügyész­ség – tekint­ve, hogy a nő ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt áll – a vád­irat­ban az ügyek egye­sí­té­sé­re és hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.