Főoldal » Archív » Padon alvó férfit loptak meg a vádlottak

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a két férfi ellen, akik szó­ra­koz­ni utaz­tak Deb­re­cen­be, majd éjsza­ka elvet­ték egy padon alvó sér­tett értékeit.

A fel­nőtt­ko­rú és a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak rég­óta bará­tok, 2019. júli­us 1-jén, este, Haj­dú­had­ház­ról utaz­tak Deb­re­cen­be azért, hogy szórakozzanak.

A vád sze­rint 2019. júli­us 1-jén, éjfél körül, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban gya­lo­gol­tak, ami­kor ész­re­vet­ték a sér­tet­tet, aki itta­san egy padon aludt. A vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy elve­szik a sér­tett­nél lévő pénzt és értéktárgyakat.

A fel­nőtt­ko­rú vád­lott a sér­tett köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott és figyel­te a kör­nyé­ket, hogy jön-e vala­ki, ezalatt a fia­tal­ko­rú vád­lott oda­ment a sér­tett­hez és a nad­rág­zse­bé­ből ellop­ta a bőr­pénz­tár­cá­ját, amely­ben 20.000,- Ft kész­pénz, a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott okira­tok és egy bank­kár­tya volt.

A vád­lot­tak ezután egy köze­li dohány­bolt­ba men­tek, ahol három­szor a sér­tet­től ello­pott bank­kár­tya érin­tő funk­ci­ó­já­nak az alkal­ma­zá­sá­val ciga­ret­tát és ener­gia­ita­lo­kat vásá­rol­tak több, mint 9.000,- Ft érték­ben. A vásár­lás után a pénz­tár­cát, az okira­to­kat és a bank­kár­tyát a vád­lot­tak a város másik részén egy bokor­ba dobták.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek közel 55.000,- Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg. A sér­tett a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tak­kal szemben.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fel­nőtt­ko­rú és a más ügy­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét töltő fia­tal­ko­rú vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád­irat­ban a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, míg a fia­tal­ko­rú vád­lott ese­té­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés és mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.