Főoldal » Hírek » Közúti ámokfutó – fotóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki soro­za­to­san köve­tett el köz­le­ke­dés­hez kap­cso­ló­dó bűncselekményeket.

A vád­irat sze­rint a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző, 20 éves férfi 2023. novem­ber 22-én, reg­gel, Pécsett eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett egy teher­gép­ko­csit. Egy lám­pás keresz­te­ző­dés­ben a belső sáv­ban hala­dó gép­ko­csi mellé állva szó­ban meg­fe­nye­get­te a gép­ko­csi veze­tő­jét, majd egy hosszú bot­tal kinyúlt a lehú­zott bal olda­li abla­kon és több­ször ütő moz­du­la­to­kat tett a sér­tett irá­nyá­ba. A férfi köz­ben azzal fenye­get­te, „hogy szét fogja verni az autót”. Miu­tán a for­ga­lom­mal halad­va elin­dul­tak, a sér­tett gép­ko­csi­ja mellé érve felé kor­má­nyoz­ta a teher­gép­ko­csit úgy, hogy áttért a másik for­gal­mi sávba. A sér­tett az ütkö­zést hir­te­len féke­zés­sel és balra kor­mány­zás­sal tudta elke­rül­ni. A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ ren­del­ke­zé­se­it, cse­lek­mé­nyé­vel a másik gép­ko­csi veze­tő­jé­nek éle­tét és testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

Ezt köve­tő­en, 2023. decem­ber 7-én tovább­ra is eltil­tás alatt vezet­te a gép­ko­csi­ját Pécsett, mely­nek során anya­gi kár­ral járó köz­le­ke­dé­si bal­eset része­se volt.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés bűn­tet­té­vel és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben több alka­lom­mal foly­tat­tak sza­bály­sér­té­si és bün­te­tő­el­já­rást köz­le­ke­dés­hez kap­cso­ló­dó cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

A vád­lott veszé­lyes köz­le­ke­dé­si manő­ve­ré­ről készült fotót egy for­ga­lom­ban részt­ve­vő gép­ko­csi fedél­ze­ti kame­rá­ja készítette.

A férfi áttért a másik forgalmi sávba, emiatt a sofőrnek fékeznie kell.