Főoldal » Archív » Közveszélyt okozott a gyertyát gyújtó férfi

A Tata­bá­nyai Járási Ügyész­ség gondat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki a tár­sas­ház pad­lás­te­ré­ben gyertyát gyúj­tott, majd azt ott­hagy­ta, emi­att a ház tető­szer­ke­ze­te leégett, és több mint ötmil­lió forint kár keletkezett.

A vád­irat sze­rint a férfi a lábat­la­ni tár­sas­ház egyik laká­sá­ban a tulaj­do­nos enge­dé­lyé­vel, vala­mint a ház pad­lás­te­ré­ben a lakók tud­tá­val gyak­ran tar­tóz­ko­dott, sze­mé­lyes tár­gya­it itt helyez­te el. 

A férfi 2019. feb­ru­ár 6-án az éjsza­kát a pad­lás­tér­ben töl­töt­te, gyer­tyá­val vilá­gított, melyet nem oltott el, ami­kor kora reg­gel elment az épü­let­ből. Az égő gyer­tya láng­ja átter­jedt a közel­ben tárolt éghe­tő tár­gyak­ra, és a tető­szer­ke­zet faanya­gá­ra. A pad­lás­tér, az ott talál­ha­tó tár­gyak, köz­tük az egyik lakó által kite­re­ge­tett ruhák a füst és hő hatá­sá­ra káro­sod­tak. Sérült továb­bá a tető pala­szer­ke­ze­te, léc­szer­ke­ze­te és a tető­tar­tó fa geren­da­szer­ke­zet, vala­mint az elekt­ro­mos háló­zat gerinc­ve­ze­té­ke. A tűz oltá­sa követ­kez­té­ben a felső laká­sok beáztak.

A tűz által kivál­tott hő hatá­sá­ra és az oltás követ­kez­té­ben a tár­sas­ház­ban 5.250.451,-Ft kár kelet­ke­zett, melyet a biz­to­sí­tó meg­té­rí­tett.

Az éghe­tő anya­gok begyul­la­dá­sá­val, és a füst­gá­zok belob­ba­ná­sá­val, vala­mint a tűz­ol­tó­ság beavat­ko­zá­sá­nak hiá­nyá­ban a tűz aka­dály­ta­la­nul ter­jedt volna tovább a tető­szer­ke­zet vala­mennyi részé­re, illet­ve vala­mennyi lakásra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.