Főoldal » Hírek » Kukák mögé bújt a betörő - vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott idén janu­ár­ban egy fővá­ro­si kis­bolt­ba akart betör­ni, majd a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elől az üzlet mel­let­ti kukák mögött pró­bált elbúj­ni. A tér­fi­gye­lő kame­rák a betö­ré­si kísér­le­tet és az elfo­gást is rög­zí­tet­ték. Az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 43 éves férfi 2020 már­ci­u­sa és 2021 janu­ár­ja között rend­sze­re­sen köve­tett el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

Ennek kere­té­ben, 2021. janu­ár 25-én haj­nal­ban a vád­lott egy VII. kerü­le­ti kis­bolt ajta­já­ról a laka­tot egy feszí­tő­vas­sal pró­bál­ta meg lefe­szí­te­ni azért, hogy utána az üzlet­ből érté­ke­ket vigyen el. A betö­ré­si kísér­le­tet a tér­fi­gye­lő szol­gá­lat mun­ka­tár­sai kame­rán ész­lel­ték. A hely­szín­re érke­ző jár­őrök elől a férfi az üzlet mel­let­ti kapu­alj­ban, a sze­mét­tá­ro­lók mögött pró­bált elbúj­ni, azon­ban a kiér­ke­ző jár­őrök elfogták.

A koráb­ban már bün­te­tett fér­fit a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a fér­fi­val szem­ben más ügy­ben koráb­ban kisza­bott és fel­füg­gesz­tett, 2 év bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.

A bűn­cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

Az ügy­ben a rend­őrök által kiadott koráb­bi köz­le­mény és videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hiaba-bujt-a-kukak-moge-a-betoro-az-erzsebetvarosi