Főoldal » Hírek » Külföldi cigarettacsempész akarta megvesztegetni a pénzügyőrt - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg azt a román fér­fit, aki a hatá­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrt akar­ta megvesztegetni.

2022. már­ci­us 22-én, 20 óra­kor a Tisza­becs Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen egy román férfi kívánt belép­ni sze­mély­gép­ko­csi­val Ukraj­ná­ból Magyar­or­szág­ra. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 éves férfi a gép­ko­csi­ban 56 doboz, és továb­bi 160 szál magyar zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát szál­lí­tott. A vám­el­len­őr­zés során a tény­le­ges­nél kisebb mennyi­sé­gű, össze­sen három kar­ton ciga­ret­ta szál­lí­tá­sá­ról nyi­lat­ko­zott, amely azon­ban még min­dig meg­ha­lad­ta a vám­men­te­sen behoz­ha­tó mennyiséget.

Az elkö­ve­tő 20 eurót aján­lott fel a pénz­ügy­őr­nek azért, hogy a köte­les­sé­gét meg­szeg­ve ne álla­pít­sa meg a fize­ten­dő beho­za­ta­li vám és egyéb ter­hek össze­gét, illet­ve annak besze­dé­se nél­kül enged­je belép­ni. A pénz­ügy­őr a jog­ta­lan előnyt vissza­uta­sí­tot­ta, és lefoly­tat­ta a vámellenőrzést.

Miu­tán a pénz­ügy­őr a gép­ko­csit átvizs­gál­ta, és fel­tár­ta a vám­sza­bály­sér­tést, a férfi ismé­tel­ten fel­aján­lot­ta a 20 eurót azzal a cél­lal, hogy a törzs­őr­mes­ter szeg­je meg a köte­le­zett­sé­gét. A vesz­te­ge­té­si pénzt a pénz­ügy­őr nem fogad­ta el, és a fér­fi­val szem­ben eljá­rást kezdeményezett.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a román fér­fit, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.