Főoldal » Hírek » Külföldi embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség az ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során négy ügy­ben hat ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki­ket össze­sen 33 ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel a jár­mű­vük­ben értek tet­ten a rend­őrök a megyé­ben a múlt hév­égén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb, román, mol­dáv, vala­mint török állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tot­tak már­ci­us 11. és 13. nap­jai között azért érkez­tek Magyar­or­szág­ra, hogy a hatá­ron mások által ille­gá­li­san átkí­sért kül­föl­di­e­ket vegye­nek fel, és őket Nyugat-Európa felé szál­lít­sák.

Mikor a rend­őr­ség jár­őrei a jár­mű­ve­ket ellen­őriz­ték, az intéz­ke­dés elől több gya­nú­sí­tott a jár­mű­vek­ből kiugor­va, futva pró­bált mene­kül­ni, azon­ban őket rövid üldö­zést köve­tő­en elkap­ták. Egyi­kük a meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zés elle­né­re is csak soká­ra, több­szö­ri irány­vál­tá­so­kat köve­tő­en volt haj­lan­dó meg­áll­ni.

Az ember­csem­pé­szek jár­mű­ve­i­ben szál­lí­tott uta­sok a rend­őri intéz­ke­dés során sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat afgán, szír illet­ve török állam­pol­gár­nak val­lot­ták.

A főügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.