Főoldal » Hírek » Külföldön sértettként - mit tehetünk?

Már egy éve tart a jár­vány és azóta saj­nos kevés lehe­tő­ség volt kül­föld­re utaz­ni. Sokan biza­ko­dó­ak, hogy idén már vissza­áll a meg­szo­kott élet­rit­mus és hama­ro­san utaz­ni is lehet. Érde­mes már most fel­ké­szül­ni, hogy zavar­ta­lan legyen a nyaralás.

Dr. Garam­völ­gyi Balázs,  a Kiemelt, Kor­rup­ci­ós és Szer­ve­zett Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tály főosztályvezető-helyettes ügyé­sze elmond­ja, hogy mit érde­mes tenni, ha kül­föl­dön magyar állam­pol­gár­ként bűn­cse­lek­mény sér­tett­jé­vé válik vala­ki, vala­mint az álla­mok közöt­ti igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés­ről is beszél.