Főoldal » Archív » Különélő feleségét bántalmazta – letartóztatásba került

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy huszon­öt éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, aki súlyo­san bán­tal­maz­ta tőle külön­élő feleségét.

A gyanú sze­rint a férfi 2020. május 23-án, 22 óra­kor meg­té­vesz­tés­sel az albér­le­té­be csal­ta külön­élő fele­sé­gét, majd a lakás­ban több­ször ököl­lel fejen illet­ve test­szer­te megütötte.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, a bán­tal­ma­zott test­rész­re tekin­tet­tel fenn­állt a súlyo­sabb, csont­tö­ré­ses sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge, mely­nek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a vád­lott sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, amely­nek a nő a koráb­bi bán­tal­ma­zás miat­ti félel­mé­ben ele­get tett.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyek bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint két évtől tizen­egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a férfi letartóztatását.