Főoldal » Archív » Különféle automatákat fosztogatott az éjjeli tolvaj Gyöngyösön

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 23 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki tavaly tavasszal az éjsza­kai órák­ban soro­za­to­san törte fel az őri­zet­len auto­ma­tá­kat Gyöngyösön.

A vád­lott 2018 máju­sá­ban - gya­lo­go­san - három­szor is járt egy gyön­gyö­si autó­mo­só­ban, ahol két ízben az auto­ma­ta önki­szol­gá­ló por­szí­vó kon­zol­ját verte szét  azért, hogy abból kive­gye a pár száz forint aprót tar­tal­ma­zó pénz­ka­zet­tát, majd har­mad­szor­ra az egyik kézi mosó­be­ren­de­zés vezér­lő­pa­nel­jét feszí­tet­te fel 1.200 forint­nyi fém­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben. A cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 360.000 Ft össze­gű ron­gá­lá­si kárt is oko­zott az autó­mo­só tulaj­do­no­sá­nak, aki két lopás között min­dig meg­ja­vít­tat­ta a berendezéseket.

A vád­lott júni­us­ban egy éjsza­ka fel­tör­te az egyik gyön­gyö­si nagy­áru­ház elő­te­ré­ben álló fagy­lalt­áru­sí­tó bódét is, ahon­nan szin­tén egy pénz­ka­zet­tát lopott el, benne 20.000 forint­tal.  Nem sok­kal ezután egy halas­bolt­ba ment be az abla­kon át, innen elvit­te a kasszá­ban hagyott 13.000 Ft-ot, majd a gyön­gyö­si nyil­vá­nos kávé­a­u­to­ma­tá­kat vette célba. Előbb a helyi busz­pá­lya­ud­va­ron tört fel egyet, ami­ből a több mint 30.000 forin­tot tar­tal­ma­zó pén­zes rekeszt lopta ki, két nap­pal később pedig a váro­si kór­ház 2. eme­le­tén lévő kávé­a­u­to­ma­tát feszí­tet­te fel, mely­ből nem csak a pénz­ka­zet­tát, de a pénz­vizs­gá­ló beren­de­zést is eltulajdonította.

A férfi egy bank­kár­tyát is talált május­ban az utcán, amellyel egy lot­tó­zó­ban sors­je­gyet akart vásá­rol­ni. Ami­kor azon­ban a talált kár­tyá­val kívánt fizet­ni, kide­rült, hogy azon nincs fede­zet, ezért kidob­ta a kész­pénz helyet­te­sí­tő fize­tő­esz­közt a kukába.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li, rész­ben foly­ta­tó­la­go­san meg­va­ló­sí­tott, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, vala­mint - ezek­kel hal­ma­zat­ban - jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben főbün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sá­ra tett a vád­ira­tá­ban indítványt.