Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat az ügyészség

Kibé­kü­lést köve­tő­en köz­tük újból nézet­el­té­rés támadt, amely halál­hoz veze­tett. Az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 32 éves férfi és a sér­tett, egy 26 éves férfi 2014 év óta ismer­ték egy­mást. A vád­lott egy alka­lom­mal konf­lik­tus­ba keve­re­dett a sér­tett egyik isme­rő­sé­vel, amely miatt a vád­lot­tat kiuta­sí­tot­ták egy házi­bu­li­ból. Emi­att a vád­lott a sér­tet­tet hibáz­tat­ta, ezért elke­rül­ték egy­más tár­sa­sá­gát. A vád­lott és a sér­tett 2017 máju­sá­ban kibé­kül­tek Május 17-én egy XI. kerü­le­ti lakás­ban talál­koz­tak, ahol ita­loz­ni kezd­tek és köz­ben kábí­tó­szert is fogyasz­tot­tak. A kora esti órák­ban azon­ban isme­ret­len okból szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki ket­tő­jük között.

A vád­lott a dula­ko­dás során eltör­te a sér­tett orrát, majd magá­hoz vett egy leg­alább 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azzal test­szer­te bán­tal­maz­ta a mene­kü­lő sér­tet­tet, akit leg­alább 69 alka­lom­mal meg­szúrt. A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A 32 éves férfi ezt köve­tő­en a holt­tes­tet bele­tet­te egy nagy­mé­re­tű sport­zsák­ba és azt a XI. kerü­let, Solt utca, Haj­tány sor és Egér út által hatá­rolt fás-bokros terü­let­re vitte, és ott elásta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­ni rendel.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.