Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel ölte meg élettársa édesanyját egy budapesti nő - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a 45 éves nővel szem­ben, aki a vád sze­rint 2015 feb­ru­ár­já­ban Pest­szent­lő­rin­cen egy szó­vál­tást köve­tő­en bal­tá­val meg­öl­te az élet­tár­sa 83 éves édes­any­ját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2013. évtől élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tett fiá­val. A férfi az édes­any­já­val együtt lakott egy XVIII. kerü­le­ti ház­ban, és a vád­lott is oda köl­tö­zött. Az össze­köl­tö­zést köve­tő­en azon­ban a vád­lott és az idős­ko­rú nő viszo­nya rövid időn belül elmér­ge­se­dett, a két nő több­ször került konf­lik­tus­ba egy­más­sal, sok­szor vesze­ked­tek.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en 2015. feb­ru­ár hó 26-án reg­gel a sér­tett fia mun­ká­ba ment, így a vád­lott és a sér­tett ket­tes­ben maradt a ház­ban. A kora dél­utá­ni órák­ban közöt­tük ismét konf­lik­tus, szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott magá­hoz vett egy faap­rí­tás­hoz hasz­nált bal­tát, és azzal test­szer­te, súlyo­san bán­tal­maz­ta a 83 éves nőt.

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben per­ce­ken belül a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, éle­tét az azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.