Főoldal » Hírek » Különös szenvedést okozott kutyájának egy nő - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki rend­kí­vül rossz körül­mé­nyek között tar­tot­ta az állatot.

A vád­lott berek­bö­ször­mé­nyi ott­ho­ná­ban a nyo­mo­zó ható­ság 2022. janu­ár 12-én más ügy­ben tar­tott kuta­tást. Ennek során fel­fi­gyel­tek a kutyá­ra, ami a lakó­ház mellé, mind­össze egy 1 méter hosszú­sá­gú lánc­ra volt kiköt­ve. Emi­att az állat a téli, hideg idő­szak­ban nem tudott védett, zárt hely­re menni, illet­ve sem etető-, sem itató edény nem volt a köze­lé­ben. Erre figye­lem­mel a rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a nőt, hogy biz­to­sít­son meg­fe­le­lő tar­tá­si körül­mé­nye­ket a kutyának.

Két nap­pal később a berettyó­új­fa­lui rend­őrök vissza­men­tek az elkö­ve­tő házá­hoz és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy koráb­bi figyel­mez­te­té­sük elle­né­re a körül­mé­nyek nem vál­toz­tak. Az eb tovább­ra is rövid lánc­ra volt kiköt­ve, kutya­há­za sem volt, így tel­je­sen ki volt szol­gál­tat­va az idő­já­rás viszon­tag­sá­ga­i­nak. Meg­ál­la­pí­tot­ták továb­bá, hogy a nő a kutya ete­té­sé­ről és ita­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott, ezzel a maga­tar­tá­sá­val külö­nös szen­ve­dést oko­zott az állatnak.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.