Főoldal » Archív » Különös visszaesőként kell felelnie a „dark neten” vett bankkártya adatok felhasználása miatt

A Győri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek minő­sí­tett ese­té­vel vádol egy fia­tal­em­bert, aki az inter­ne­ten jog­ta­la­nul meg­szer­zett bank­kár­tya ada­tok­kal 12 eset­ben indí­tott tranz­ak­ci­ó­kat a sér­tett bank­szám­lá­já­nak terhére.

Az elkö­ve­tő a sér­tett bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it az inter­ne­ten vásá­rol­ta meg, és azok­kal közel egy­mil­lió forint érték­ben vásá­rolt az inter­ne­ten. A tranz­ak­ci­ók közül azon­ban csak hat alka­lom volt sike­res, össze­sen 246.352 forint ere­jé­ig. A továb­bi vásár­lá­so­kat a szám­la­ve­ze­tő pénz­in­té­zet fede­zet­hi­ány, majd a bank­kár­tya letil­tá­sa miatt elutasította.

A 22 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben - akit vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már 14 alka­lom­mal íté­le­tek külön­bö­ző bün­te­té­sek­re, és aki ellen jelen­leg is szá­mos bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban – külö­nös vissza­eső­ként, hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.